Rožukroņa meditācijas 07.05.2017

1. Augšāmcelšanās
“Es esmu ar jums ik dienas līdz pat pasaules galam.” (Mt 28, 20)
 
Augšāmcēlies ir Labais Gans, kurš Savu dvēseli atdeva par Savām avīm, par Savu ganāmpulku saņēma nāvi. Alleluja.
Pašreizējās svētdienas Mises galvenais tēls – Labais Gans. Viņa upuris deva dzīvību aitām un atkal tās savāca aitu kūtī. Gaidu gaitā ticības vajāšanas laikā apustulis Pēteris norādīja kristiešiem, atgādinot, ko Jēzus Kristus bija veicis un ko izcietis viņu dēļ: Viņš mūsu grēkus Pats Savā miesā uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkiem, dzīvotu taisnībai: ar Viņa rētām jūs tikāt izdziedināti. Jo jūs bijāt kā apmaldījušās aitas, kam nav gana, bet tagad atgriezāties pie Gana un savu dvēseļu Sarga. Tāpēc visa Baznīca piepildās ar debesu prieku, un sauc Dievu Tēvu: lai pazemīgais ganāmpulks iemantotu mūžīgo dzīvi, sekojot savam Ganam.
 
2. Uzkāpšana debesīs
“Es aizeju pie Sava Tēva un jūsu Tēva, pie Sava Dieva un jūsu Dieva.” (Jņ 20, 17)
 
Pirmie kristieši piedzīvoja ļoti dziļas jūtas pret Labā Gana tēlu. To apliecina sienu gleznojumi, ciļņi, kapu pieminekļi, kokgriezumi un mozaīkas katakombās un seno kristiešu baznīcās. Šīs svētdienas Mise aicina mums domāt par mūsu Pestītāja žēlsirdīgo mīlestību un liecina par to, kādas tiesības mēs esam saņēmuši, pateicoties Viņa nāvei. Šajā sakarā ir lietderīgi pārdomāt mūsu mīlestību pret Labajiem ganiem, ko Kungs ir iecēlis, jo viņi rīkojušies Viņa vārdā, vadījuši mūs un veduši mūs pie Dieva.
 
3. Svētā Gara nonākšana
“Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.” (Apd 2, 2-4)
 
Vecajā Derībā bieži tiek pieminēts Mesija, kurš nāks kā Labais Gans, kura pienākums būs pabarot zaudēto un visu pamesto Dieva tautu, vadīt un to pārvaldīt. Jēzum atnākot, izpildās pravietojumi par ilgi gaidīto Ganu, kurš atdod Savu dzīvi par avīm un dod priesterus, kas turpinās Viņa misiju. Atšķirībā no algotņiem, kas, vadoties pēc savām savtīgajām interesēm, iznīcina ganāmpulku, Jēzus paliek par pestīšanas durvīm: kurš tajās ieies, atradīs ganības. Jēzus – Labais Gans – un Viņa ganāmā pulka avis saistīti ar nesaraujamām saitēm: avis seko Viņam, jo ​​pazīst Viņa balsi... Viņš ir vienīgais Gans, kurš salasa Savu ganāmpulku vienā aitu kūtī, kuru glabā Tēva mīlestība. Viņš ir galvenais Ganu priekšnieks.
Savā – pēdējā pirms Debesbraukšanas – parādīšanās laikā, augšāmceltais Jēzus nozīmē apustuli Pēteri par Sava ganāmpulka ganu, visas Baznīcas galvu. Tādējādi, Viņš izpilda solījumu, ko apsolīja Pēterim Savu ciešanu priekšvakarā: Es lūdzos par tevi, lai nemitētos tava ticība; un tad, kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Vēlāk Jēzus pravieto Pēterim, ka viņš, kā jau Labais gans, mirs par savu ganāmpulku.
 
 
4. Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs
“Pie debesīm parādījās liela zīme: saulē tērpta sieviete un mēness zem viņas kājām, bet tai galvā divpadsmit zvaigžņu kronis.” (Atkl 12, 1)
 
Kristus uzticas Pēterim, neskatoties uz to, ka viņš trīs reizes noliedza Viņu. Viņš tikai jautā Pēterim, vai viņš mīl Viņu. Viņš jautā tieši tik reižu, cik Pēteris Viņu noliedza. Dievs uzskata, ka ir iespējams uzticēt Baznīcu grēcīgam cilvēkam, ja viņš nožēlo un apliecina savu mīlestību darbos.
Pēteris noskuma, ka trešo reizi viņam jautāja: "vai tu Mani mīli?", un Viņam sacīja: Kungs! Tu zini visu; Tu zini, ka es Tevi mīlu. Jēzus viņam saka: gani Manas avis.
Labā gana tēls, ar kuru, sākotnēji, Jēzus salīdzināja Pats Sevi, tagad attiecas uz Pēteri: viņam jāturpina Kunga misija, esot par Viņa pārstāvi uz zemes.
 
5. Jaunava Marija tiek kronēta par debesu un zemes Karalieni
“Tu esi Jeruzālemes augstums, tu esi Izraēla diženums, tu esi mūsu tautas varenais daudzinājums. Viena pati tu visu to esi izdarījusi, viena esi atgriezusi Izraēlam visus labumus, un Dievs par to priecājas; lai Kungs, Visuvaldītājs, tevi svētī uz mūžīgiem laikiem.” (Judt 15, 9-10)
 
Jēzus vārdi, pateiktie Pēterim – gani Manas avis, – pierāda, ka patiesībā Pētera misijai pieder rūpes par visu Kunga ganāmpulku bez izņēmuma. Ganīt – tas ir tas pats, kas vadīt un pārvaldīt. Pēteris bija ielikts par visas Baznīcas mācītāju un vadītāju. Jēzus Kristus iecēla svēto Pēteri kā galveno pār citiem apustuļiem, un viņam deva pastāvīgu un pamanāmu sākumu, un ticības un vienotības pamatu.
Romas pāvests nav latīņu iestāde, bet pasaules mēroga. Saskaņā ar Vladimira Solovjova vārdiem, pāvests ir Pasaules Kristietības brīnumainā svētbilde. Kur Pēteris, tur ir arī Kristus Baznīca, – teica Sv. Jānis Zelta mute. Esot kopā ar viņu, mēs noteikti ejam pa ceļu, kurš ved uz pestīšanu.

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)