2014. gada 10. augusts - Parastā liturģiskā laika 19. svētdiena

2014-08-10 22:09:15

(Mt 14, 22-33) 
Pēc tam, kad ļaudis bija paēduši, Jēzus tūlīt lika mācekļiem kāpt laivā un pirms Viņa pārcelties otrā krastā, kamēr Viņš atlaidīs ļaudis. Un Viņš, atlaidis ļaudis, uzkāpa kalnā vienatnē lūgties. Vakaram iestājoties, Viņš bija tur viens pats. Bet laiva jau bija attālinājusies no krasta daudzas stadijas, un to mētāja viļņi, jo bija pretvējš. 
Bet ceturtās nakts sardzes laikā Jēzus atnāca pie viņiem pa jūru. Un mācekļi, redzot Viņu nākam pa jūras virsmu, izbijās, sacīdami: “Tas ir spoks.” Un aiz bailēm viņi sāka kliegt. Tad Jēzus tūlīt atsaucās, sacīdams viņiem: “Esiet droši! Tas esmu Es. Ne­bīstieties!” 
Bet Pēteris, Viņam atbildot, sacīja: “Kungs, ja tas esi Tu, tad liec man iet pie Tevis pa ūdens virsmu!” Un Viņš sacīja: “Nāc!” 
Un Pēteris, izkāpis no laivas, gāja pa jūras virsmu un devās pie Jēzus. Bet, redzot stipro vēju, viņš nobijās un, sākdams grimt, iesaucās, sacīdams: “Kungs, glāb mani!” Bet Jēzus tūdaļ izstiepa roku un satvēra viņu, viņam sacīdams: “Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies!” 
Un, kad viņi iekāpa laivā, vējš norima. Bet tie, kas bija laivā, krita Viņa priekšā, sacīdami: “Patiesi, Tu esi Dieva Dēls!”  

Lasīt tālāk

2014. gada 3. augusts - Parastā liturģiskā laika 18. svētdiena

2014-08-04 21:05:29

(Mt 14, 13-21) 
Tajā laikā, kad Jēzus dzirdēja par Jāņa Kristītāja nāvi, Viņš no turienes laivā aizbrauca savrup uz kādu tuksnešainu vietu. Bet ļaudis, to uzzinājuši, kājām sekoja Viņam no pilsētām. 
Un Viņš izkāpjot ieraudzīja daudz ļaužu un iežēlojās par viņiem, un dziedināja viņu slimos. 
Iestājoties vakaram, pie Viņa piegāja mācekļi un sacīja: “Šī vieta ir tuksnešaina, un jau ir vēla stunda. Atlaid ļaudis, lai viņi, aizgājuši uz ciemiem, nopirktu sev pārtiku.” Bet Jēzus atbildēja: “Viņiem nav nepieciešams iet. Dodiet jūs viņiem ēst!” Bet tie Viņam sacīja: “Mums šeit nekā nav, tikai piecas maizes un divas zivis.” Un Viņš sacīja: “Atnesiet man tās šurp!” 
Un, pavēlējis ļaudīm apsēsties zālē, Jēzus ņēma piecas maizes un divas zivis un, paskatījies uz debesīm, maizes svētīja un lauza, un pasniedza mācekļiem, bet mācekļi – ļaudīm. Un visi ēda un paēda, un pielasīja ar atlikušajām drupatām pilnus div­padsmit grozus. Bet to, kas ēda, bija ap pieci tūkstoši vīriešu, neskaitot sievietes un bērnus.  

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)