2014. gada 27. jūlijs – Parastā liturģiskā laika 17. svētdiena (arī Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena)

2014-07-27 00:00:00

(Mt 13, 44-52)
Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un, priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to.  Vēl Debesu valstība līdzinās tīklam, izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis. Un, kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā, nosēdās un labās salasīja traukos, bet sapuvušās izmeta laukā. Tā tas būs pasaules pastarā galā: eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Vai jūs to visu esat sapratuši?" Tie Viņam sacīja: "Esam gan." Tad Viņš tiem sacīja: "Tāpēc ikkatrs rakstu mācītājs, mācīts Debesu valstībai, ir līdzīgs nama kungam, kas izdod no sava krājuma jaunas un vecas lietas." 

Lasīt tālāk

2014. gada 20. jūlijs – Parastā liturģiskā laika 16. svētdiena

2014-07-21 20:14:49

(Mt 13, 24-43)
Tajā laikā Jēzus pastāstīja ļaudīm līdzību, sacīdams: “Debesu valstība pielīdzināma cilvēkam, kas savā tīrumā iesēja labu sēklu. Bet, kamēr ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un starp kviešiem iesēja nezāli, un aizgāja. 
Bet, kad labība izauga un deva vārpas, tad parādījās arī nezāles. Un namatēva kalpi piegāja un sacīja viņam: “Kungs, vai tu neiesēji labu sēklu savā tīrumā? No kurienes tad tajā radās nezāles?” Un viņš tiem atbildēja: “Naidīgs cilvēks to izdarīja.” 
Bet kalpi viņam sacīja: “Vai gribi, lai mēs ejam un tās salasām?” Bet viņš sacīja: “Nē, lai jūs, ravējot nezāli, kopā ar to neizrautu arī kviešus, ļaujiet abiem augt līdz pļaujas laikam! Un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem: savāciet vispirms nezāli un sasieniet to kūlīšos sadedzināšanai, bet kviešus sakraujiet manā šķūnī!” 
Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja, sacīdams: “Debesu valstība ir pielīdzināma sinepju graudam, ko cilvēks paņēma un iesēja savā tīrumā. Tas ir vismazākais no visām sēklām, bet tad, kad izaug, kļūst lielāks par citiem dārza stādiem un kļūst par koku, tā ka debesu putni nāk un dzīvo tā zaros.” 
Viņš tiem stāstīja vēl citu līdzību: “Debesu valstība pielīdzināma raugam, ko sieviete ņem un iejauc trijos mēros miltu, kamēr viss sarūgst.” 
Šo visu Jēzus runāja ļaudīm līdzībās, un bez līdzībām Viņš tiem nerunāja nekā. Tā vajadzēja piepildīties pravieša vārdiem: “Savu muti es atvēršu līdzībās, atklāšu to, kas no pasaules radīšanas bija apslēpts.” 
Tad Jēzus, atlaidis ļaudis, iegāja namā, un Viņa mācekļi, piegājuši pie Viņa, sacīja: “Izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā!” 
Viņš atbildot teica: “Tas, kas sēj labo sēklu, ir Cilvēka Dēls, bet tīrums ir pasaule. Labā sēkla ir Valstības bērni, bet nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas iesēja nezāli, ir sātans. Pļauja ir pasaules gals, bet pļāvēji ir eņģeļi. Kā nezāli savāc un sadedzina ugunī, tā tas notiks arī pasaules beigās. 
Cilvēka Dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no Viņa valstības visus ieļaunotājus un tos, kas dara netaisnību, un iemetīs tos uguns krāsnī. Tur būs raudāšana un zobu griešana. Tad taisnīgie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ir ausis, tas lai klausās!”

Lasīt tālāk

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)