Latvijas simtgadei veltīta lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!”

      
Mēnesi pirms Latvijas Republikas 100.jubilejas, sestdien, 20.oktobrī plkst.14 notiks Latvijas simtgadei veltīta starpkonfesionāla tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!”. Simtgades lūgšanu sapulces norises vieta: Skonto halle Rīgā.

Tautas lūgšanu sapulcē piedalīties aicināti Latvijas kristiešu draudžu bīskapi, mācītāji, vadītāji, skolotāji, brāļi un māsas - visi, kas tic trīsvienīgajam Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Latvijas Republikas satversmē kristīgās vērtības ir mūsu valsts pamats. Tāpat tur teikts, ka mūsu valsts labklājība un liktenis ir mūsu pašu rokās. Plašāku informāciju var atrast mājaslapā
www.dievssvetilatviju.info.

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)