Daugavpils Dievmātes draudze

Pirmā Svētā Komūnija

20. maijā, Vasarsvētkos jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētkos, mūsu – Daugavpils Dievmātes baznīcā notika Pirmās Svētās Komūnijas pieņemšanas svētki krievu svētdienas skolas bērniem. Pirmo Svēto Komūniju pieņēma 10 zēni un 20 meitenes. Svēto Misi celebrēja mūsu baznīcas prāvests Juris Mukāns.
Astoņus mēnešus pirms šī brīža, bērni apmeklēja svētdienas skolas nodarbības, gatavojoties šai dienai. Viņi centīgi mācījās lūgšanas un kristietības pamatus. Pirmās Komūnijas Sakramenta pieņemšana bija brīnišķīgs un neaizmirstams notikums bērniem un viņu vecākiem.
Lai Kungs, kuru viņi pirmo reizi pieņēma, svētī viņu dvēseles un vada dzīves ceļā!

Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)