Katehēze

Daugavpils Dievmātes baznīcas svētdienas skolā tiek sagatavoti bērni pirmajai svētajai Komūnijai, Iestiprināšanas sakramentam; saderinātie tiek sagatavoti Laulības sakramentam.

Nodarbības notiek latviešu, poļu un krievu grupās.

Neskatoties uz vecumu vai ticības zināšanu līmeni, visi ir mīļi aicināti saņemt kristīgo izglītību pie mūsu katehētēm:

Krievu grupa:

Alla Šemakovska, tel. 28201973

Latviešu grupa:

Monika, tel. 26194777

Pierakstīšanās svētdienas skolai notiek septembrī.Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)