Aktivitātes

Katoliskās kustības draudzē:

Pro Sanctitate (Par Svētumu) Daugavpils grupa
Vadītājs: Viktors Proščenko
Pastāv draudzē kopš 2002. gada septembra.
Tā ir kustība, kas vēlas, lai tiktu darīts zināms, pieņemts un īstenots dzīvē vispā-
rējais aicinājums uz svētumu.
Tikšanās notiek katru svētdienu pēc sv. Mises krievu valodā.
Papildinformācija: 
http://www.prosanctitate.lv 

Nazaretes ģimenes kustība
Vadītāja: Lidija Savka
Pastāv draudzē 
kopš 1995. gada.
Kustības aicinājums: izplatīt svētumu ģimenēs.
Kustība ir izplatīta visā pasaulē. Tās dibinātājs ir pr. Tadeušs Daičers.
Tikšanās notiek katru trešdienu plkst. 16:00.
Papildinformācija: 
http://rrn.org.pl/

Sv. Franciska Trešais ordenis
Vadītāja: Zinaida Lubāne
Pastāv draudzē 
kopš 1995. gada.
Kustības aicinājums: Mans Dievs – mans Viss.
Ordeņa ideāli: 1. Nabags garā; 2. Pazemīgs; 3. Gatavs mirt.
Tikšanās katra mēneša 2. svētdienā.

Caritas – žēlsirdības kustība
Vadītāja: Terēze
Draudzē pastāv
kopš 2001. gada.
Kustības aicinājums: palīdzēt nabagiem un bērniem.
Kustība sniedz materiālu vai fizisku palīdzību.Fotogalerija

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."
(Mt 18, 19-20)

"Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." (Mt 5, 16)

"Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt." (Mt 16, 18)