Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki

Pasākumi
Дата: 30 мая 2024 г.

Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki

"Bet Jēzus tiem sacīja: "Patiesi, patiesi es jums saku: ja jūs Cilvēka Dēla Miesu neēdīsiet un Viņa Asinis nedzersiet, tad jūsos nebūs dzīvības. Kas manu Miesu ēd un manas Asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība; un es viņu uzmodināšu pastarā dienā. Jo mana Miesa ir patiess ēdiens, un manas Asinis ir patiess dzēriens. Kas manu Miesu bauda un manas Asinis dzer, tas paliek manī un es viņā."” (Jņ 6, 54-57)

Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki tiek svinēti ceturtdienā pēc Svētās Trīsvienības svētkiem (lai nodrošinātu iespēju ticīgajiem piedalīties svētku procesijā, svētku svinēšana nereti tiek pārcelta uz nākamo svētdienu). Šajos svētkos mēs pateicamies Dievam par Euharistijas brīnumu un, ejot procesijā, publiski godinām Jēzus klātbūtni Vissvētākajā Sakramentā. Šie svētki ir cieši saistīti ar Lielo ceturtdienu. Lai mēs varētu labāk saprast Euharistijas noslēpumu, mums aizvien no jauna jāatgriežas Pēdējo vakariņu telpā, kur Jēzus iedibināja šo sakramentu. Viņš apustuļiem deva maizi un sacīja: “Ņemiet un ēdiet, tā ir mana Miesa.” Tāpat Viņš ņēma biķeri ar vīnu un teica: “Ņemiet un dzeriet, tās ir manas Asinis.” Pieņemt svēto Komūniju nozīmē ieiet vienotībā ar Jēzu. Šis sakraments mūs ne tikai vieno ar Dievu, bet arī veido Baznīcu – Kristus Mistisko Miesu. Katehismā mēs lasām: “Visi, kas ēd šo vienīgo lauzto maizi – Kristu –, nonāk vienotībā ar Viņu un Viņā veido vienu vienīgu Miesu.” (KBK, 1329)

Šo svētku Euharistiskās procesijas pirmsākumi meklējami viduslaikos. 13.gs. Beļģijā dzīvoja augustīniešu klostermāsa svētā Juliāna (Julienne de Mont-Cornillon), kurai Kungs Jēzus atklāja savu vēlēšanos, - lai Baznīcā tiktu svinēti Euharistijai veltīti svētki. 1246. gadā svētki pirmo reizi tika svinēti Ljēžas diecēzes ietvaros. Vēlāk pēc pārdabisku, ar Vissvētāko Sakramentu saistītu brīnumu piedzīvošanas, lai gandarītu par ķeceru maldiem, kuri apšaubīja Jēzus reālo klātbūtni Euharistijā, pāvests Urbāns IV 1264. gadā iedibināja šos svētkus visā Baznīcā, kā arī deva ticīgajiem iespēju uzlūkot Vissvētāko Sakramentu monstrancē, uzticot Akvīnas Tomam sacerēt šiem svētkiem atbilstošu lūgšanu tekstus. Kristus Miesas un Asins svētki, kā arī tiem piederošā Euharistiskās procesijas tradīcija izplatījās visā Rietumeiropā un turpinājās apmēram 300 gadus. 1979.gadā to atjaunoja pāvests Jānis Pāvils II.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv

Foto: Pinterst