KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGĪLIJA

121 145079581310

Oblāšu laušana

Uz galda, kas apklāts ar baltu galdautu, noliek Svēto Rakstu grāmatu un oblātes, kā arī novieto sveci. Viena no vietām pie galda var palikt tukša kā piemiņas zīme tiem tuviniekiem, kuri nevar kopā ar mums apsēsties uz vigīlijas maltīti (piemēram, ģimenes mirušie). Vigīlijas maltīti iesāk ar lūgšanu. Vislabāk to pieder vadīt ģimenes tēvam.

Svētā krusta zīme
Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

Sveces iedegšana
Tēvs vai māte iededz sveci uz galda un saka: Kristus Gaisma.
Visi atbild: Pateicība Dievam.
Vecākais no bērniem iededz gaismiņas eglītē un bētlemītē.

Dieva Vārds
Vairāk nekā pirms dieviem tūkstošiem gadu uz šo pasauli atnāca Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ilgi gaidītais Pestītājs. Par šo notikumu mums stāsta svētā Lūkasa evaņģēlijs.

Tekstu nolasa, piemēram, vecākais no bērniem:

LASĪJUMS NO JĒZUS KRISTUS EVAŅĢĒLIJA,
KURU UZRAKSTĪJIS SVĒTAIS LŪKASS

Tajās dienās nāca ķeizara Augusta pavēle sarakstīt visu valsti. Tā bija pirmā sarakstīšanā, Kirēnijam pārvaldot Sīriju. Un visi gāja pierakstīties katrs savā pilsētā.

Arī Jāzeps no Galilejas, no Nazaretes pilsētas devās uz Judeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betlēme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija mātes cerībās.

Kamēr viņi tur atradās, Marijai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto dēlu, ietina viņu drēbītēs un noguldīja silē, jo mājvietā viņiem nebija kur apmesties.

Tai pašā apvidū bija gani, kas palika nomodā un naktī sargāja savu ganāmpulku. Un Kunga eņģelis nostājās pie viņiem, un viņus apspīdēja Kunga godība. Viņi ļoti izbijās. Bet eņģelis viņiem sacīja: «Nebīstieties! Jo, redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm: šodien Dāvida pilsētā jums ir piedzimis Pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Un šī būs jums zīme: jūs atradīsiet drēbītēs ietītu un silē guldītu bērnu».

Un pēkšņi eņģelim pievienojās neskaitāmi debesspulki, kas slavēja Dievu un sacīja:
«Gods Dievam augstībā,
un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem».

Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
Visi atbild: Slava Kristum.

Pēc evaņģēlija var nodziedāt dziesmu
(piemēram, nr.19, lūgšanu grāmata Teiciet Kungu, 395.lpp).

Dziļā pusnakts tumsā gaisma mirdzēja,
debesgaru dziesmas līksmi skanēja:
„Gods un slava Kungam un Dievam!
Miers ir labas gribas ļaudīm visā pasaulē!”

Redzot spožo gaismu, gani brīnījās,
debesgaru dziesmas dzirdot, priecājās.
Lūgšanā tie ceļos krita,
brīnums pārāk liels tiem šķita — Dievu piesauca.

Kunga eņģel’s nāca, gaiši mirdzēdams,
ganus uzrunāja, līksmi sacīdams:
„Prieka vēsti sengaidītu,
Visiem ļaudīm apsolītu, — es jums sludinu.

Šodien Kristus dzimis jūdu Bētlemē,
ļaužu Glābējs nācis šinī pasaulē.”
Ganus eņģel’s aicināja
steigties drīz pie Pestītāja, — Viņu godināt.

Debesgari līksmi, Dievu slavējot,
nozuda no skata, dziesmu skandinot:
„Gods un slava Kungam un Dievam!
Miers ir labas gribas ļaudīm visā pasaulē!”

Vispārējā lūgšana
Tēvs vai māte izsaka lūgumus, uz ko visi atbild:
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

Dievs, mūsu Tēvs, šajā svinīgajā stundā mēs slavējam tevi un pateicamies par nakti, kurā tu atsūtīji mums savu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu un Pestītāju, un lūdzam tevi:

  • Piešķir mūsu ģimenei mīlestības, saticības un miera dāvanu.
  • Šajā naktī apdāvini ar mieru mūsu kaimiņus, draugus un paziņas.
  • Iepriecini un stiprini ar šīs svētās nakts priecīgo ziņu visus vientuļos, slimos, nabadzīgos un izsalkušos visā pasaulē.
  • Mūsu mirušos (var nosaukt vārdus) apveltī ar tavas godības laimi un gaismu.

Visi noskaita Tēvs mūsu…
Kungs Dievs, tu izgaismoji šīs nakts tumsu ar tava vienpiedzimušā Dēla patiesās gaismas spožumu, dari, lai arī mūsos atspīdētu tavas gaismas mirdzums mūsu ikdienas gaitās. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Oblāšu laušana
Tēvs vai māte: Bet tagad mīlestības un piedošanas garā lauzīsim viens no otra oblātes – mīlestības maizes. Atvērdami mūsu sirdis savstarpējai mīlestībai, tās atveram Kunga Atnākšanai. Lai Kungs Jēzus paliek vienmēr mūsu vidū.

Tēvs pirmais pasaka katram vēlējumu un lauž no katra klātesošā oblātes.

Lūgšana pēc vakariņām
Mēs pateicamies tev, Dievs, mūsu vislabais Tēvs, par tavu Dēlu Jēzu Kristu, pateicamies par mīlestību uz visiem cilvēkiem, par šo svētīgo vakaru un ēdieniem, kurus ļāvi mums baudīt. Mēs slavējam tevi, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. Amen.