marta2

Марфа (из Вифании) – одна из первых учениц Иисуса Христа, в ее (вместе с братом Лазарем и сестрой Марией) доме любил останавливаться Господь. Имя «Марфа» – арамейского происхождения, означающее «хозяйка», «госпожа».

Marta vstreca Упоминания о Марфе имеются в двух Евангелиях: от Луки и от Иоанна.
В Евангелии от Луки (Лк 10,38-42) Марфа с сестрой Марией проживает в неком неназванном по имени селении и принимает у себя в доме странствующего по дорогам Палестины Иисуса. Марфа хочет встретить гостя с честью и заботится о большом угощении, в то время как ее сестра Мария, сидя у ног Учителя, слушает Его наставления. Такое поведение, вообще говоря, противоречило нормам поведения женщины в иудейском мире, и Марфа просит, чтобы Иисус призвал ее сестру заняться хлопотами по хозяйству. В ответ Иисус заявляет, что Мария «избрала благую часть, которая не отнимется у нее», а суетиться сверх меры не нужно.

miniatiura

The resurrection day 1Мария Магдалина – преданная ученица Иисуса Христа, входившая в группу женщин, везде следовавших за Учителем и «служивших Ему имением своим» (ср. Лк 8,2-3). Она стояла у подножия креста на Голгофе (Мф 27,56 и др.), была свидетельницей погребения Иисуса (Мф 28,61 и др.), а рано утром первого дня недели, вместе с некоторыми другими женщинами, пошла к гробнице Христа, чтобы помазать Его тело благовониями (Мф 28,1; Мк 16,1-8). Здесь Воскресший Господь явился ей, хотя и в измененном облике, а она узнала Его, когда Он окликнул ее по имени. Таким образом, согласно Евангелию от Иоанна (Ин 20,11-18), Мария Магдалина удостоилась первой увидеть Воскресшего Иисуса и возвестить о Его Воскресении апостолам и прочим ученикам.

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪLIJĀ

 

Jūlija mēnesī darbadienu vakaros pirms sv. Mises
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Visdārgāko Asiņu litānija.
   
02. jūlijs, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
03. jūlijs, sestdiena mēneša I sestdiena – SV. APUSTULIS TOMS, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
04. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIV svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
     
11. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XV svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, svētība slimniekiem, Kristus Asiņu litānija latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
18. jūlijs, svētdiena  Parastā liturģiskā laika XVI svētdiena
Bīskapa kanoniskā vizitācija,
Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Iestiprināšana latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
22. jūlijs, ceturtdiena Sv. Marija Magdalēna, svētki
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 
23. jūlijs, piektdiena Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
25. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVII svētdiena
Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Kristus Asiņu litānija latviski
  15.00   Aizlūgums par mirušiem Daugavpils Katoļu kapos  
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
31. jūlijs, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
 *01. augusts, svētdiena                                                                                                  Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena
Ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā Semināra vajadzībām

 

Iestipr Lat2 1

     Mūsu draudzē Iestiprināšanas sakraments tiks piešķirts 18. jūlijā, biskapa Jāņa Buļa vizitācijas laikā. Pirms šī sakramenta piešķiršanas notiek sagatavošanās katehēzes nodarbības. Pirmā nodarbība notiks 09.07.2021. plkst. 10.00 svetdienas skolas telpā (A. Pumpura iela 11a, Daugavpils). Bērni, kas ir pieņēmuši I svēto Komuniju ne agrāk kā pagājušajā gadā, aicināti ņemt dalību sagatavošanās nodarbībās.
     Lai saņemtu šo sakramentu ir jāsazinās ar draudzes prāvestu (pr.Bernards tālr.+371 28377893). Iestiprināšanas zīmes savlaicīgi jāpaņem pie draudzes prāvesta.

Nodarbību norisē tiks ievēroti visi nepieciešami epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Jautājumi un atbildes par Iestiprināšanas sakramentu. Stāsta Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

 

3

2021.gada 18. jūlijā plkst. 12.00 Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudzē notiks Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāna Buļa vizitācija. Vizitācijas laikā bīskaps Jānis Bulis noturēs Sv. Misi un piešķirs Iestiprināšanas sakramentu.

Aicinam visus Daugavpils ticīgos būt klāt bīskapa vizitācijā, lai saņemtu Dieva žēlastību!

 

2019.gada 04. augustā V.E. bīskapa Jāņa Buļa kanoniskā vizitācija (FOTO)

bern 9

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes prāvestu priesteri Bernardu Vagali 9. priestera ordinācijas gadadienā!

Novēlam Kristus gaismu un stiprinājumu Jūsu apustuliskajā kalpojumā, gudrību, pacietību un izturību dvēseļu aprūpē un Dieva goda vairošanā. Lai Jēzus un Viņa Mātes svētā mīlestība apņem Jūs un pasargā no pasaulīgās ietekmes! Lai Kungs no debesu augstumiem svētī katru Jūsu domu, vārdu, darbu.

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

 

Jūnijā pirms vakara sv. Mises
litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam.
   
03. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissv. Miesa un Asinis, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00
  Sv. Mise, Depozīcija latviski
   
04. jūnijs, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Depozīcija poliski
 
05. jūnijs, sestdiena mēneša I sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
06. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika X svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  10.30   Procesija ar 4 evaņģēlijiem latviski/poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu, I Svētā Komūnija, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise, I Svētā Komūnija krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
     
10. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissv. Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgums
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise, svētība bērniem, zāļu pasvētīšana latviski
 
11. jūnijs, piektdiena Vissvētākā Jēzus Sirds, lieli svētki
Atturība no gaļas ēdieniem nesaista
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  17.30    Rožukronis poliski
  18.00    Sv. Mise, Depozīcija  poliski
     
12. jūnijs, sestdiena Vssv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds, piemiņas diena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis  poliski
  18.00   Novenna, sv. Mise  poliski
   
13. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XI svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
20. jūnijs, svētdiena  Parastā liturģiskā laika XII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. jūnijs, ceturtdiena Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana, lieli svētki
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija latviski
 
26. jūnijs, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
27. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis  krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.00   Žēlsirdības kronītis, rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
29. jūnijs, otrdiena Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils, lieli svētki
Ziedojumi Vatikāna kūrijas vajadzībām
  09.30   Sv. Mise latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise par tautu poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise latviski
 

 

JMarijai apmeklesanaEņģelis Gabriēls, pasludinādams Marijai, ka viņa kļūst par Pestītāja Māti, pateica viņai, ka viņas māsīca Elizabete, ko uzskatīja par neauglīgu, ir mātes cerībās. Šajā dienā Baznīcā tiek godināta Vissvētākā Jaunava Marija, kas steigšus devās pie savas māsīcas Elizabetes, Jāņa Kristītāja mātes. Marija steidzās pie Elizabetes, lai atklātu viņai vēsti par gaidāmo Pestītāja dzimšanu. Abām satiekoties, Svētais Gars piepildīja Mariju un viņa slavēja Dievu, dziedot skaisto slavas dziesmu Magnificat.

JezusKristusPriesterisŠo svētku pirmsākumi meklējami Spānijā, laikā, kad tika nogalināti daudzi priesteri. Vietējais bīskaps, Kristus Priestera Oblāšu māsu kopienas, kuru aicinājums ir lūgties par priesteriem un jauniem aicinājumiem uz priesterību, pamatlicējs, lūdza pāvestu Piju XII iedibināt patronālos Kristus Priestera svētkus. Pāvests to izdarīja 1952. gadā un kopš tā laika svētki spāniski runājošās zemēs tika svinēti ceturtdienā pēc Vasarsvētkiem.

No 2009. gada jūnija līdz 2010. gada jūnijam Baznīcā tika svinēts Priesterībai veltīts gads, pēc kura pāvests Benedikts XVI paziņoja par svētku iedibināšanu, lai atgādinātu par nepieciešamību lūgties par priesteriem un jauniem aicinājumiem uz priesterību. Pirmo reizi šie svētki tika svinēti visā Baznīcā 2013. gadā. Tika saglabāta tradīcija šos svētkus svinēt ceturtdienā pēc Vasarsvētkiem un nedēļu pirms Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētkiem, lai uzsvērtu priesterības un Euharistijas ciešo saikni.

Šie svētki ir aicinājums lūgties par priesteriem, lai tie būtu kā Jēzus.

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv

Visgudraka JaunavaLitānijā Dievmātei mēs Mariju uzrunājam: „Visgudrākā Jaunava - lūdz par mums!” Pasludināšanas aina īpašā veidā atklāj, cik liela ir Viņas gudrība, prātīgums, apķērība. Erceņģelim Gabrielam viņa uzdod prātīgu jautājumu: „Kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu?”(Lk. 1, 34).

Kas ir gudrība, prātīgums? Gudrība ir prāta spēja, pateicoties kurai cilvēks, pazinis tiekšanās cienīgu mērķi, spēj paredzēt visus apstākļus un izvēlēties vislabākos līdzekļus šī mērķa sasniegšanai. Tātad gudrs un prātīgs ir tas, kurš ne tikai pieņem prātīgus lēmumus, bet vispirms tas, kurš savā rīcībā vadās pēc saprātīga lēmuma. Gudrība ir praktisks tikums. Tā pasargā cilvēku no ļaunuma un viņa rīcību vada uz labu. Kristīgais gudrības tikums ir Dieva dāvana, kura apgaismo prātu, lai vienmēr izvēlētos vislabākos līdzekļus pēdējā mērķa sasniegšanai un lai cilvēka rīcību pakārtotu šim mērķim.