Dveseles skistitava

28.02.2021 plkst. 18.00 notiks Svētā Mise (poliski) par aizmirstajām dvēselēm šķīstītavā.

 

Jesus

Pilnas atlaidas visās piektdienās par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā (Enchiridion Indulgentiarum, 55., 56. lpp.).

LŪGŠANA
KRUSTĀ SISTĀ PESTĪTĀJA PRIEKŠĀ
(Pēc sv. Komūnijas)

Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21).

 

pelna tres resize

Visiem kristiešiem, katram savā veidā, Dieva likums uzliek pienākumu gandarīt; bet lai visi savienotos zināmā kopējā gandarījumā, tiek priekšrakstītas gandares dienas, kurās kristiešiem vajag:
     1*   īpašā veidā nodoties lūgšanai;
     2*   darīt dievbijības un tuvākmīlestības darbus;
     3*   uzņemties pašuzupurēšanos, sevišķi pildot savus personīgos pienākumus;
     4*   un it īpaši, saskaņā ar sekojošo kanonu priekšrakstiem, ievērojot gavēni un atturību. (Kan.1249)

Atturēšanās no gaļas ēdieniem un gavēnis noteikts Pelnu dienā (Kan. 1251), tāpat šajā dienā iespējams iegūt pilnas atlaidas par Krustaceļa dievbijīgu nostaigāšanu (šogad notiek ticīgiem atrodoties savās vietās solos) un meditācijām.

Tāpēc aicinām ikvienu ņemt dalību Pelnu dienas dievkalpojumos un savu iespēju robežās ieturēt stingru gavēni. Baznīcā pastāv sens ieradums Pelnu dienā un Lielajā Piektdienā gavēt ar maizi un ūdeni.

 

francis

“Lūk, mēs aizejam uz Jeruzalemi” (Mt 20, 18)

Gavēnis: laiks, lai atjaunotu ticību, cerību un mīlestību.

     Dārgie brāļi un māsas,
Jēzus atklāja mācekļiem savas misijas visdziļāko jēgu, kad pavēstīja viņiem par savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos, jo tāda bija Tēva griba. Tad Viņš aicināja mācekļus piedalīties šajā misijā, lai atpestītu pasauli.
     Savā Lielā gavēņa ceļojumā pretim Pashai atcerēsimies To, kurš “pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei” (Fil 2, 8). Šajā atgriešanās laikā atjaunosim mūsu ticību, smelsim no cerības “dzīvajiem ūdeņiem” un ar atvērtām sirdīm saņemsim Dieva mīlestību, kura dara mūs par brāļiem un māsām Kristū. Pashas vigīlijā mēs atjaunosim kristību solījumus un piedzīvosim atdzimšanu caur Svētā Gara darbību. Šo Lielā gavēņa ceļojumu, tāpat kā visu kristīgās dzīves svētceļojumu arī tagad izgaismo augšāmcelšanās, kas iedvesmo Kristus sekotāju domas, attieksmi un lēmumus.
     Gavēnis, lūgšana un žēlsirdības dāvanas, par ko runāja Jēzus (sal. Mt 6, 1-18), dara iespējamu mūsu atgriešanos, kā arī liecina par to. Nabadzības un sevis aizliegšanas ceļš (gavēnis), iejūtība un mīlestības pilna gādība par trūcīgajiem (žēlsirdības darbi) un bērna dialogs ar Tēvu (lūgšana) ļauj mums piedzīvot sirsnīgu ticību, dzīvu cerību un darbīgu žēlsirdību.
1. Ticība mudina mūs akceptēt patiesību un liecināt par to Dieva, kā arī brāļu un māsu priekšā.
     Šajā Lielā gavēņa laikā Kristū atklātās patiesības akceptēšana un tās īstenošana vispirms nozīmē atvērt savas sirdis Dieva Vārdam, kuru Baznīca saglabā no paaudzes uz paaudzi. Šī patiesība nav abstrakts jēdziens, kurš rezervēts izredzētiem inteliģentiem. Gluži pretēji, tas ir vēstījums, kuru mēs visi varam saņemt un saprast, pateicoties sirds gudrībai, atvērtai uz vareno Dievu, kurš mūs mīl, pirms mēs to apjaušam. Pats Kristus ir šī patiesība. Pieņemot mūsu cilvēcību, līdz pat galam, Viņš darīja sevi prasīgu, taču visiem atvērtu, kas ved uz dzīves pilnību.
     Gavēnis kā sevis aizliegšanas ceļš palīdz tiem, kas to savā sirds vienkāršībā praktizē, no jauna atklāt kā Dieva dāvanu un atpazīt, ka radīti pēc Viņa tēla un līdzības, mēs savu piepildījumu rodam Viņā. Pieņemot nabadzības pieredzi tie, kuri gavē, dara sevi par nagiem kopā ar nabadzīgajiem un “akumulē” gan atdotās, gan saņemtās mīlestības dārgumus. Šādā veidā gavēšana palīdz mums mīlēt Dievu un savu tuvāko un, kā māca Akvīnas Toms, mīlestība ir kustība uz ārpusi, kas fokusē uzmanību uz citiem, turklāt, “uztver viņus kā vienu veselo ar sevi” (sal. “Fratelli Tutti”, 93).
    Lielais gavēnis ir ticības laiks, kas nozīmē pieņemt Dievu savā dzīvē un ļaut Viņam “iemājot” pie mums (sal. Jņ 14, 23). Gavēnis nozīmē atbrīvot mūsu eksistenci no visa nomācošā, tai skaitā no informācijas pārbagātības – patiesas vai nepatiesas – kā arī no materiālajiem labumiem, lai atvērtu mūsu sirds durvis Tam, kurš nāk pie mums nabadzīgs visā, bet “pilns žēlastības un patiesības” (Jņ 1, 14): Dieva Dēlam, Pestītājam.
2. Cerība kā “dzīvais ūdens”, kas ļauj mums turpināt savu ceļojumu.
     Samariete pie akas, kurai Jēzus lūdz dzert, nesaprot Jēzus teikto, ka Viņš var piedāvāt “dzīvo ūdeni” (Jņ 4, 10). Skaidrs, ka pēc viņas domām, Jēzus runā par materiālo ūdeni, taču Viņš to saka par Sv. Garu, kuru dāvās pārpilnībā caur pashālo mistēriju, piešķirdams cerību, kura nekad nepieviļ. Jēzus šo cerību pieminēja jau tad, kad stāstīja par savām ciešanām un nāvi un par to, ka “trešajā dienā augšāmcelsies” (Mt 20, 19). Tad Jēzus runāja par nākotni, kuru paver Tēva žēlsirdība. Palikt cerībā ar Viņu un cerēt caur Viņu nozīmē ticēt, ka vēsture nebeidzas ar mūsu kļūdām, mūsu vardarbību un netaisnību, vai arī grēku, kas piesit krustā Mīlestību. Tas nozīmē saņemt Tēva piedošanu no Viņa atvērtās sirds.
     Šajā nestabilajā laikā, kad viss šķiet tik neskaidrs un nedrošs, runāt par cerību nozīmē izaicinājumu. Un tomēr Lielais gavēnis tieši ir cerības laiks, kad mēs atgriežamies atpakaļ pie Dieva, kurš turpina pacietīgi gādāt par savu radību, bet mēs to savukārt postam (sal. “Laudato Si’” 32-33; 43-44). Sv. Pāvils aicina mūs likt cerību uz izlīgšanu: “Samierinieties ar Dievu” (2 Kor 5, 20). Saņemt piedošanu sakramentā, kurš ir mūsu atgriešanās procesa pamatā, mēs (savukārt) varam sniegt piedošanu citiem. Paši saņēmuši piedošanu, mēs to varam dāvāt, labprātīgi ieejot uzmanīgā dialogā attiecībās ar citiem un sniegt mierinājumu tiem, kas cieš bēdas un sāpes. Dieva piedošanu dāvājot caur saviem vārdiem un darbiem, arī mēs varam piedzīvot pashālu brālību.
     Lai Lielā gavēņa laikā mēs biežāk izrunājam “vārdus, kas mierina, stiprina, iepriecina un uzmundrina, nevis vārdus, kas pazemo apbēdina, kaitina vai pauž nicinājumu” (“Fratelli Tutti” 22, 3). Lai nestu cerību citiem, dažreiz pietiek būt laipniem, “gataviem visu nolikt malā, lai izrādītu interesi, dāvātu smaidu, izteiktu atbalstu un uzklausītu, pat ja visapkārt valdītu vienaldzība” (Ibid. 224).
     Caur sakopotību un klusu lūgšanu mums tiek dota cerība kā iedvesma un iekšējā gaisma, ļaujot saskatīt izaicinājumus un izvēles, kuras sastopam sava paaicinājuma ceļā. Tātad svarīgi ir lūgties (sal. Mt 6, 6) un apslēptībā sastapt maigas mīlestības Tēvu.
     Piedzīvot cerības pilnu Lielo gavēni nozīmē apzināties, ka Jēzū Kristū mēs esam jauno laiku liecinieki, kuros Dievs “visu dara jaunu” (sal. Atkl. 21, 1-6). Tas nozīmē, ka mums ir līdzdalība Kristus cerībā, kurš atdeva savu dzīvību uz krusta un kuru Dievs augšāmcēla trešajā dienā; kā arī “gatavība atlīdzināt katram, kas prasa no jums norēķinu par to cerību, kas ir jūsos” (1 Pēt 3, 15).
3. Mīlestība, sekojot Kristus pēdās ar interesi un līdzjūtību pret ikvienu, ir visaugstākā mūsu ticības un cerības izpausme.
     Mīlestība priecājas, redzot citu izaugsmi. Lūk, kāpēc tā cieš, ja citiem ir bēdas, ja viņi ir vientuļi, slimi, nicināti, ja viņiem nav pajumtes un iztikas līdzekļu. Mīlestība ir sirds pacēlums – tas mūs dara brīvus no sevis, veidojot savstarpējās dalīšanās un komūnijas saikni.
     “Sabiedriska mīlestība dod iespēju attīstīties mīlestības civilizācijai, uz kuru visi izjūtam aicinājumu. Ar savu universālo dinamismu mīlestība spēj veidot jaunu pasauli. Nevis tikai sentiments, bet vislabākais līdzeklis kā atklāt efektīvus attīstības ceļus priekš visiem” (“Fratelli Tutti”, 183).
     Mīlestība ir dāvana, kas piešķir jēgu mūsu dzīvei, ļaujot tos, kas cieš trūkumu, uzskatīt par mūsu ģimenes locekļiem, draugiem, brāļiem vai māsām. Neliels daudzums, dāvāts ar mīlestību, nekad nebeidzas, bet kļūst par dzīvības un laimes avotu. Tā notika ar sauju miltu un eļļas krūzi Sareptas atraitnes gadījumā, kura deva maizes pravietim Elijam (sal. 1 Ķēn. 17, 7-16); tā notika ar maizes klaipiem, kurus Jēzus svētīja, lauza un deva mācekļiem, lai izdalītu pūlim (sal. Mk 6, 30-44). Tā notiek ar mūsu žēlsirdības dāvanām – lielām vai mazām, kad mēs dodam sirds vienkāršībā ar prieku.
     Izdzīvot Lielo gavēni ar mīlestību nozīmē rūpēties par tiem, kas cieš, jūtas atstāti un baiļu pilni Covid -19 pandēmijas dēļ. Šajā neskaidrības pilnajā laikā par savu nākotni paturēsim prātā Kunga vārdus savam Kalpam: “Nebīsties, jo es tevi atpestīšu” (Jer 43, 1). Lai savā žēlsirdībā mēs iedrošinām un palīdzam citiem saprast, ka Dievs mīl viņus kā savus dēlus un meitas.
     “Tikai žēlsirdības pārveidots skatiens ļauj mums atzīt citu cilvēku cieņu un līdz ar to atzīt un novērtēt trūcīgo (cilvēku) cieņu, respektējot viņa identitāti un kultūru un patiesi integrējot to sabiedrībā” (“Fratelli Tutti” 187).
      Dārgie brāļi un māsas, ikviens mūsu dzīves mirklis ir laiks ticēt, cerēt un mīlēt. Aicinājums izdzīvot lielo gavēni kā mūsu atgriešanās, lūgšanas ceļojumu, kā arī dalīšanos ar materiāliem labumiem palīdz mums – gan kopienās, gan individuāli – atjaunot ticību, kas nāk no dzīvā Kristus, no ticības, inspirētas caur Sv. Gara dvesmu un no mīlestības, kas plūst no žēlsirdīgās Tēva Sirds.
      Lai Marija, Pestītāja Māte, mūžam uzticīga krusta pakājē un Baznīcas sirdī, stiprini mūs ar savu mīlošo klātbūtni. Lai Augšāmceltā Kunga svētība pavada mūs visus ceļojumā pretim Pashālai gaismai.

Romā, pie Svētā Jāņa Laterānā, 2020. gada 11. novembrī, svētā Mārtiņa no Tūras piemiņas dienā

FRANCISKS

 

Foto: www.time.com

 

Grotto

В 1858 г. Пресвятая Дева Мария восемнадцать раз являлась больной девочке Бернадетте Субиру в пещере вблизи Лурда (департамент Верхние Пиренеи, Франция). Первое из этих явлений имело место 11 февраля.

Мария-Бернарда Субиру родилась 7 января 1844 г. в бедной крестьянской семье. Дома ее называли «Бернадеттой» и под этим именем она и стала известна. Бернадетта страдала приступами астмы, переболела холерой и в свои 14 лет выглядела не старше 12-ти. Она была совершенно неграмотной, не училась в школе и из-за незнания основ веры не могла даже приступить к Первому Причастию. Единственной известной ей молитвой была молитва Святого Розария. Позже она сама скажет о себе: «Я не имела никакого права на эту милость. Пресвятая Дева взяла меня, как поднимают камешек с дороги… Если Пресвятая Дева избрала меня, так это потому, что я была самой невежественной. Если бы Она нашла какую-нибудь еще более невежественную, чем я, Она избрала бы ее».

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA FEBRUĀRĪ

 

2. februāris, otrdiena Kunga Prezentācija, svētki
  09.30  . Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00    Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija latviski
 
3. februāris, trešdiena sv. Blazijs, bīskaps un moceklis, piemiņas diena
Svētība pret kakla slimībām
  07.00   Sv. Mise poliski
  12.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis  poliski
  18.00   Sv. Mise  poliski
 
5. februāris, piektdiena sv. Agate, jaunava un mocekle, piemiņas diena
Līdzpaņemtās maizes un ūdens pasvētīšana
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise par dzīvajiem, Vss. Jēzus Sirds pagodināšana, Depozīcija poliski
         
7. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika V svētdiena
  08.30   Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs poliski 
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11 februāris, ceturtdiena V. J. M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
Vispasaules slimnieku diena, svētība slimniekiem
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra , Uzstādīšana latviski
  11.00   Rožukronis poliski
  12.00   Sv. Mise, svētība slimniekiem poliski
  17.30   Rožukronis latviski
  18.00   Sv.Mise, Depozīcija latviski
 
14. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VI svētdiena
  08.30   Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski 
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski 
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis poliski 
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
17. februāris, trešdiena Pelnu Trešdiena, Lielā gavēņa sākums
Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis
  07.00   Sv. Mise, pelnu kaisīšana latviski
  12.00   Sv. Mise, pelnu kaisīšana latviski
  17.00   Krustaceļš poliski
  18.00   Sv. Mise, pelnu kaisīšana poliski
 
21. februāris, svētdiena Gavēņa I svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  15.00   Krustaceļš krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
22. februāris, pirmdiena Sv. Ap. Pētera katedra, svētki
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
27. februāris, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
28. februāris, svētdiena Gavēņa II svētdiena
  08.30   Sv. Mise latviski
  09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00   Krustaceļš latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Rūgtās asaras latviski
  15.00   Krustaceļš krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis poliski 
  18.00   sv. Mise poliski
 

 

cristPirmdien, 18. janvārī, sāksies tradicionālā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kura noslēgsies 25. janvārī, apustuļa Pāvila atgriešanās svētkos. Šogad lūgšanu un pārdomu tekstus nedēļai ir sagatavojušas māsas no kopienas “Grandchamp”. Kā nedēļas moto viņas ir izvēlējušās Jēzus sacītos vārdus: “Palieciet manī un nesiet daudz augļu.” Šie vārdi izskan Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā, un šīs nodaļas fragmenti tiks izmantoti katras dienas meditācijās.

54. Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību izstrādātais materiāls balstās uz trim pilastriem: lūgšana, kopienas dzīve, viesmīlība. Šīs ir galvenās vērtībās arī kopienas dzīvē. Pirmajā dienā meditācija būs saistīta ar Dieva aicinājumu, otrajā pārdomāsim, ko nozīmē iekšējais briedums, pēc tam lūgsimies, lai Kristus mūs vieno vienā miesā. Nākamo dienu tēmas būs: kopīga lūgšana, ļauties, lai Dieva Vārds mūs pārveido, pieņemt citus, augt vienotībā, izlīgt ar radību.

Kopiena “Grandchamp” Šveicē izveidojās 20. gs. 30. gados. Patlaban to veido 50 māsas no dažādām konfesijām, valstīm, kultūrām, tādējādi liecinot par to, ka vienotība ir iespējama. Māsas dzīvo Šveicē, Holandē un Francijā un savu dzīvi velta lūgšanai par kristiešu vienotību un rūpēm par radību.

Lūgšanu un meditāciju teksti, kā arī ieteikumi un teksti šīs nedēļas dievkalpojumu svinēšanai dažādās valodās ir pieejami Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes mājaslapā.

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību īpašas tikšanās, lūgšanas un raidījumus, lai labāk iepazītu citu konfesiju kristiešus, piedāvās Radio Marija Latvija. Tā, piemēram, raidījumā “Saruna ar bīskapu”, kas radio izskanēs 18. janvārī pl. 17, viesosies Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons. Jau tagad ir iespēja radio nosūtīt savu jautājumu bīskapam, lai raidījuma laikā viņš uz to varētu atbildēt.

KABIA

Swieto Trzech Kroli 2021

Tie ir vieni no vissenākajiem kristīgajiem svētkiem - Austrumos tos svinēja jau 3. gadsimtā. Apmēram simts gadus vēlāk šos svētkus sāka svinēt arī Rietumos, kur tie tika atzīmēti kā Triju Ķēniņu diena.

Svētā Mateja evaņģēlijs vēsta par Austrumzemju gudrajiem, kuri, sekojot zvaigznei, ieradās Jeruzalemē un Betlēmē, kur meklēja jaundzimušo jūdu karali. „Iegājuši mājā, viņi redzēja Bērnu ar Viņa Māti Mariju un, krītot uz vaiga, Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savus krājumus un pasniedza Viņam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres."

Kunga parādīšanās, grieķu valodā saukta par Epifania (KBK, 528), nozīmē Dieva atklāšanos cilvēka veidolā. Svinot Kunga parādīšanās svētkus, Rietumu liturģijā uzsvars tiek likts uz Trīs ķēniņiem. Austrumu gudro, kurus pie Jēzus atveda zvaigzne, paklanīšanās norāda, ka Kristus piedzimšana ir aizkustinājusi visu pasauli (zvaigzni, tātad arī kosmosu). Pie Viņa ierodas pagāni (gudrie), lai atdotu godu Dievam. Šis notikums norāda, ka ir iespējams iepazīt Dievu, ja meklē patiesību par pasauli un cilvēku.

Gudrie, kas ieradās pie Jēzus, sniedza dāvanas. Saskaņā ar tradīciju tās bija: zelts - karaliskā goda simbols; vīraks - priesteriskās cieņas simbols, un mirres - simbols tam, ka piepildījušies mesiāniskie pravietojumi, kā arī norāde uz Pestītāja nāvi. Vienlaikus tās apliecināja ticību Kristum kā patiesam cilvēkam (mirres), patiesam Dievam (vīraks) un Karalim (zelts).

Ar Kunga parādīšanās svētkiem tiek saistīta krīta, vīraka un ūdens svētīšanas tradīcija. Ar svētītu krītu uz dzīvokļa durvīm tiek uzrakstīti burti +K+M+B, kā arī gads. Šie burti tiek skaidroti kā trīs ķēniņu iniciāļi. Viduslaikos tos lasīja citādāk. Uzraksts „+C+M+B" (Kaspers latīniski tiek rakstīts kā C) pauda svētību: Lai Kristus svētī Tavu namu! (Christus mansionem benedicat!)

Nav daudz vēsturisku liecību par to, kas bija šie trīs ķēniņi, bet ir daudz leģendu un spekulāciju. Tautas tradīcija, ņemot vērā dāvanu skaitu, uzskata, ka tie bija trīs ķēniņi. Tikai VI gadsimta tradīcijā sāka runāt par to, ka tie bija ķēniņi, savukārt par Kasperu, Melhioru un Baltazaru tos sāka dēvēt vēl pēc 300 gadiem.

 

Foto: www.radiozet.pl
Pārpublicēts no www.tolstovs.lv

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JANVĀRĪ

 

1. janvāris, piektdiena Mēneša I piektdiena
  09.00  . Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00    NĀC SVĒTAIS GARS, sv. Mise, litānija Dievmātes godam   latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis  poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Litānija Jēzus Sirds godam, Depozīcija poliski
 
2. janvāris, sestdiena Mēneša I sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis  poliski
  18.00   Sv. Mise par aicinājumiem pie Lurdas Dievmātes altāra  poliski
 
3. janvāris, svētdiena Ziemassvētku laika II svētdiena
  08.30   Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs poliski 
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
6. janvāris, trešdiena KUNGA PARĀDĪŠANĀS, lieli svētki
Krīta, vīraka un cēlmetālu pasvētīšana
  09.30   Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  12.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv.Mise, Depozīcija poliski
 
10. janvāris, svētdiena Ziemassvētku III svētdiena
KUNGA KRISTĪŠANA, svētki
  08.30   Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski 
  12.00   Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski 
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis poliski 
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
11. janvāris, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30   Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
17. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika II svētdiena
  08.30   Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika III svētdiena
  08.30   Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
25. janvāris, pirmdiena SV. AP. PĀVILA KONVERSIJA, svētki
  07.00   Sv. Mise poliski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Sv. Mise poliski
 
30. janvāris, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00   Sv. Mise latviski
  17.30   Rožukronis poliski
  18.00   Kopīgā sv. Mise par mirušiem poliski
 
31. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika IV svētdiena
  08.30   Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30   Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00   Rožukronis latviski
  12.00   Sv. Mise par tautu latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00   Sv. Mise krieviski
  17.30   Rožukronis poliski 
  18.00   sv. Mise, Depozīcija poliski