masa Marija StefanaNabadzīgā Bērna Jēzus māsa Marija Stefana
(1919-1954)

„No paradīzes mums palikušas pāri trīs lietas: zvaigznes naktī, ziedi dienā un bērna acis.” Dante

Tēta Antona un māmiņas Veronikas pirmdzimtā meitiņa Radītāja brīnišķīgo pasauli ieraudzīja vasaras pilnbriedā 1919. gada 20. augustā. Jau pēc četrām dienām viņa saņēma, kā vēlāk rakstīs „Dzīves dziesmā”, savas sūtības lielāko un skaistāko dāvanu – Kristību un vārdu Sofija. Svētais Gars meitenes dvēselē ielēja trīs dievišķos tikumus: ticību, cerību un mīlestību, un no šā brīža mazā kļuva par dzīvo Dieva svētnīcu. Dažus gadus vēlāk Sofijai piebiedrojās māsiņa Broņislava un pēc tam arī brālītis Antons. Dzimtās mājas atradās netālu no Daugavas, Nīcgales draudzes Rasnačos, kur viņa pavadīja laimīgu bērnību. Vēlāk Sofija Lazdāne rakstīs: „Mana pirmā tikumu skola bija vecāku piemērs.”

Viņa mācījās paļauties uz Dievu, svētīt svētdienas, piedalīties Svētajā Misē, lūgties, būt pašaizliedzīga, mīlēt nabagus un tiem palīdzēt. Sofija māmiņas acīs saskatīja tik daudz labestības un maiguma, ka viņai gribējās teikt – tajās mirdzēja debesis. Kā jau visiem bērniem, arī Sofijai gadījās kļūmes, reizēm viņa kļuva ietiepīga un pat spītīga. Viņa pati raksta: „Biju egoistiska, liela bija mana patmīlība un lepnība. Es vēlējos, kaut varētu visai pasaulei patikt un dzīvot laicīgās mīlestības laimē vieglu dzīvi. Man patika katrs glaims, piemēram, ka man ir skaistas acis, ka esmu laba…” Sofija ļoti mīlēja dabu, priecājās par rāmi plūstošo Daugavu, saules staru rotaļu virs ūdeņiem, vienkāršajiem pļavu ziediem, māmiņas stādītajām dārza puķēm, mirdzošajām zvaigznēm debesu velvē.

15.augusts - lieli svētki
Liturģiskā krāsa - balta

i 29058Bezvainīgā Jaunava, brīva no Iedzimtā grēka, beidzot savu dzīves gaitu, tiek uzņemta debesu godībā ar visu dvēseli un miesu, un Kungs viņu paaugstināja par Pasaules Ķēniņieni, lai pilnībā līdzinātos savam Dēlam, Kungam, kas ir Valdnieks, grēka un nāves uzvarētājs (Vat. II konc., “Lumen Gentium”, 59).

Debesīs uzņemtā ir Debesu Baznīcas pirmauglis, mierinājuma un drošas cerības zīme par Baznīcu svētceļnieci. Jaunavas aizmigšana (dormitio Virginis) un debesīs uzņemšana Rietumu un Austrumu Baznīcā ir viens no vissenākajiem mariāniskajiem svētkiem.

Šī senā liturģiskā liecība tiek svinīgi pasludināta Pāvesta Pija XII dogmātiskajā definīcijā 1950. gadā (Romas Misāle).

Par Mariju pēdējo reizi lasām Jaunajā Derībā Apustuļu darbu pirmajā nodaļā: viņa ir Apustuļu vidū, lūgšanā, gaidot Svētā Gara nonākšanu.

Ļoti daudz ziņu par Mariju var atrast apokrifos.

Termins dormizione ('aizmigšana') ir viens no senākajiem, ko lieto, kad noslēdzas Marijas zemes dzīve. Austrumu Baznīcā šāda svinēšana tiek pasludināta 7. gs. ar Bizantijas imperatora Maurīcija dekrētu.

Tajā pašā gadsimtā “aizmigšanas” svētki tiek pārnesti uz Romu no kāda austrumu izcelsmes pāvesta Serdžo I. Pagāja vēl vesels gadsimts, kad terminu dormizione nomainīja daudz plašāks assunzione ('debesīs uzņemšana').

Pāvesta Pija XII pasludinātā 1950. gada dogmātiskā definīcija dod skaidrojumu, ka Marija nav jāsalīdzina ar pārējām radībām, un parāda oriģinālo personīgi svētdarošo raksturu, ka viņa nav grēka skarta, ar savu dvēseles skaidrību. Pilnīgā savienošanās garīgā un miesiskā Kristus godībā ir beidzamā un mūžīgā Atpestīšanas fāze.

Tā svētīgie un svētie, kas jau izbauda svētlaimi, savā ziņā gaidot šo Atpestīšanas piepildījumu, kas Marijā jau ir notikusi ar īpašu žēlastību, pasargājot to no Pirmgrēka.

Šīs doktrīnas gaismā, kurai savs pamats Svētajos Rakstos, ietverot pirmo Dieva mesiānisko pestīšanas vēsti, kas dota mūsu pirmvecākiem pēc grēkā krišanas. Marija tiek prezentēta kā Jaunā Ieva, cieši saistīta ar Jauno Ādamu - Jēzu Kristu, cieši saistīti ciešanās un mīlestībā, lai izpirktu pirmvecāku vainas. Marija ir ne tikai Pestītāja māte, bet arī līdzdalībniece, kopējā cīņā līdz pilnīgai uzvarai.

Intīmā saistībā ar Jēzu, arī Marija triumfē ne tikai pār grēku, bet arī pār nāvi - diviem cilvēces ienaidniekiem. Un, tāpat kā Kristus Atpestīšanai ir noslēgums - Augšāmcelšanās Godībā, arī Marijai - uzvarā pār grēku.

Ar Bezvainīgo Ieņemšanu vajadzēja būt papildinātai uzvarai pār nāvi.

Ar debesīs uzņemšanu lai kristiešu pestīšanas pilnība ir miesas piedalīšanās debesu godībā.

Pjērs Bargellīni

Svētais Meinards (?-1196)

Sv Meinards„Zēgebergas klosterī bija kāds cienījamas dzīves un godājama sirmuma vīrs, Svētā Augustīna ordeņa priesteris. Viņš tikai Kristus dēļ, vienīgi lai sludinātu, ieradās Līvzemē kopā ar tirgotājiem, jo vācu tirgotāji, ko ar līviem saistīja draudzības saites, mēdza bieži, braukdami kuģos pa Daugavas upi apmeklēt Līvzemi,” tā par Latvijas pirmo apustuli Meinardu hronikās raksta Indriķis.

Meinards bija Augustīniešu ordeņa mūks, Zēgebergas abatijas klostera kanoniķis Holšteinā. Meinards līvu zemē ieradās kopā ar vācu tirgotājiem, lai pildītu priestera pienākumus tirdzniecības punktos Daugavas lejtecē. Spriežot pēc Indriķa apraksta, Meinardam, uzsākot Līvzemes misiju, bija ap 50 gadiem. Vēsturnieki vairās nosaukt precīzu Meinarda dzimšanas gadu, bet tas visticamāk meklējams ap 1130. gadu. Nav zināma arī Meinarda izcelsme.

Ļoti ticams, ka jaunais mūks tikās ar lielo slāvu misionāru svēto Vicelīnu, kurš bija Zēgebergas klostera dibinātājs un nomira 1152. gada 17. maijā. Svētais Vicelīns izcēlās ar savu misionāra aicinājuma patiesīgumu un dziļu dievbijību, ko nespēja sagraut pat lielas grūtības un briesmas, kas bija jāpārdzīvo karu un nemieru laikā. Nelietodams ieročus un varas līdzekļus, viņš pacietīgi un miermīlīgi darbojās, nesdams kristīgās ticības patiesības obodrītu tautai. Meinardam bija iespēja izvēlēties izcilo svētā Vicelīna personību par savas dzīves un misionāra darbības paraugu. Šo iespējamību apliecina Meinarda dzīves gājums.

Воспоминание святой Иоанны-Франциски де Шанталь, мо­нахини (12 августа)

Иоанна-Франциска, или Жанна-Франсуаза де Шанталь (Jeanne-Françoise de Chantal) — сподвижница св. Франциска Сальского, соосновательница ордена визитандинок.

ste jeanne francoiseЖанна родилась в 1572 г. в Дижоне, её отец был президентом парламента (окружно­го суда) Бургундии. Ей было только 2,5 года, когда она потеряла мать, умершую при родах. Тем не менее, Жанна получила образцовое воспитание. В 20 лет, в 1592 г., она вышла замуж за барона де Шанталя, от которого имела четверых детей. Благо­честивая мать служила своим детям примером христианской жизни, и прежде всего, отзывчивости на нужды бедных, которые в большом числе еже­дне­в­но стекались к ней на двор. Бог воз­на­г­ра­дил её щедрое сердце, чудесным образом умножив исся­кавшее зерно в пору голода. В 1601 г. друг на охоте по неосторожности убил её му­жа. Овдовев в 29 лет, она по­с­вя­ти­ла себя воспитанию детей и уг­лу­б­лён­ной духов­ной жизни. Свою утрату она переживала так болезненно, что едва не ли­шилась здо­ро­вья, однако великодушно простила невольному убийце причинённое ей и её де­тям горе.

По смерти мужа она сперва отправилась к отцу в Дижон, а потом переехала к тестю в Монтелон, однако сей последний отнёсся к ней сурово и постоянно давал почув­ствовать, что она ему в тягость. Ещё больше молодая вдова страдала от его все­властной любовницы, однако сносила все тяготы с исключительным терпением.. Её понуждали снова выйти замуж, но она оставалась тверда в своём намерении посвя­тить себя воспитанию детей и службе Богу. В марте 1604 г. она встретилась со св. Франциском Сальским, и с тех пор началась их исключительная и единственная в своём роде духовная дружба. Святой вдохновил её на особый «салезианский» стиль жизни: доброты и отзывчивости ко всем, естественного поведения, напол­нен­ного постоянной памятью о присутствии Божием, и совершения всего ради Бога. Святая оставила свой прежний излишне суровый образ жизни и всё своё свободное время стала посвящать служению больным и бедным. Три года спустя св. Франциск представил баронессе проект общины, практикующей внутреннее умерщвление. В 1610 г. Жанна, обеспечив будущность своих детей по смерти тестя, покинула Дижон и переехала в Аннеси, где заложила первой монастырь новой общины — Сестёр Посещения Пресвятой Девы Марии, или визитандинок (от фр. visitation — «посеще­ние»). Св. Франциск специально дал такое название своему ордену, ибо прежде всего этот орден предназначался для служения бедным. Рим, однако, не дал своего согласия на такое служение. В курии опасались, что будет слишком смелым, беспрецедентным новшеством — позволить монахиням покидать стены монастыря, и что ради дея­тельного служения ближним они подвергнут риску свои собственные души. Св. Ро­берт Беллармин, как и сама Жанна, убеждали Франциска не уступать. Возможно, ему и удалось бы переубедить курию, но он не стал настаивать, опасаясь полного запрета своего начинания.

2003. gada 9. augusta vēstījums

Klara1. Svētā Klāra no Asīzes bija sekotāja sv. Franciskam un dibināja nabadzīgo māsu vai klarišu ordeni, kuram pašlaik dažādajos atzarojumos visā pasaulē ir ap 900 klosteru. Sv. Klāra mudina visus daudz dziļāk izprast savu aicinājumu, kas ir Dieva dota dāvana augļu nešanai. Par to viņa rakstīja savā Testamentā: "Starp citām dāvanām, kuras esam saņēmušas un ikdienas saņemam no mūsu Labvēļa, žēlsirdības Tēva, un par kurām mums visdziļāk jāpateicas Viņam, atrodas mūsu aicinājums. Viņam pienākas mūsu pateicība vēl jo vairāk tāpēc, ka šis aicinājums pilnīgāks un izcilāks. Tāpēc apustulis piekodina: "Iepazīsti savu aicinājumu’ " (2 - 4).

2. Dzimusi Asīzē 1193. - 1194. gados dižciltīgā ģimenē Di Favarone no Offreduccio, sv. Klāra saņēma, īpaši no mātes Ortolānas, lielisku kristīgu audzināšanu. Dieva žēlastības apgaismota, viņa ļāvās tuvināties tam jaunajam evaņģēliskās dzīves veidam, kuru ieviesa sv. Francisks un viņa biedri, un savukārt pati nolēma uzsākt vēl radikālāku sekošanu Kristum. Viņa atstāja tēva namu naktī starp Palmu svētdienu un Lielās Nedēļas pirmdienu 1211. (vai 1212.) gadā, un, sekojot paša svētā padomam, devās uz Porciunkulas baznīciņu, šo franciskāņu pieredzes šūpuli, kur vissv. Jaunavas Marijas altāra priekšā atsacījās no visām bagātībām, lai ietērptos nabadzīgā gandares habitā, kam bija krusta veids.

Francia ru A4 18 augsburg germany part 1

Евхаристическое чудо в Аугсбурге известно в тех краях под названием Wunderbarlichen Gutes. Оно описано в многочисленных книгах и исторических документах, с которыми можно ознакомиться в городской библиотеке Аугсбурга. Украденная Гостия превратилась в кровоточащую Плоть. Все исследования Святой Гостии, которые производились на протяжении столетий, неизменно подтверждали, что речь идет действительно о человеческой Плоти и Крови. В наши дни монастырь Heileg Kreuz, где произошло чудо, принадлежит доминиканцам. Чудо продолжалось: Гостия начала увеличиваться в размерах и становиться толще, и это происходило на глазах у всего народа с пасхального воскресенья до праздника Иоанна Крестителя.

В этом списке — «компьютерный гений», «душа компании» и «мудрое дитя».

Читая о жизни святых, мы иногда бываем обескуражены, не обнаружив среди них никого, кто был бы хоть немного похож на нас. Может показаться, что только пожилые священники да старые монахини могут быть святыми. Как будто святость, это только для тех, кто дожил до седых волос в монастыре!

Однако это не имеет ничего общего с реальностью. Папа очень ясно указывает на это в своём Апостольском послании Gaudete et Exsultate («Радуйтесь и веселитесь»):

«Для того, чтобы стать святым, вовсе не нужно становиться епископом, священником или уходить в монастырь. Мы часто склонны думать, что святость предназначена только для тех, кто может отрешиться от обычных дел, чтобы проводить всё своё время в молитве. Но это совсем не так. Мы призваны быть святыми, проживая жизнь с любовью и свидетельствуя о своей вере, чтобы мы ни делали, и везде, где бы мы ни находились».

Совсем молодые люди могут становиться святыми, хотя мы часто думаем, что как раз для них это и невозможно. А ведь их рвение и энергия, направленные к верной цели, могут изменить мир.

Вот трое подростков, которые показывают, что святость возможна для всех, и что Бог может использовать дары и таланты молодых к Своей вящей славе.

Edith SteinSvētā Terēze Benedikta no Krusta (Edīte Šteina)
Jaunava un mocekle, Eiropas līdzaizbildne

Edīte Šteina piedzimst 1892. gada 12. oktobrī Vācijas ebreju ģimenē, kurā valda spēcīgas judaisma tradīcijas. Ar lieliskām sekmēm viņa studē filozofiju un nododas patiesības meklējumiem. Edīti Šteinu ļoti iespaido svētās Terēzes no Avilas dzīves apraksts, kuru izlasot, viņa pieņem Jēzu Kristu kā vienīgo patiesību. 1933. gada 14. oktobrī, svētās Terēzes svētkos, Edīte Šteina iestājas Ķelnes karmela klosterī, saņemot māsas Terēzes Benediktas no Krusta vārdu. 1942. gadā viņa tiek nogalināta Aušvicas koncentrācijas nometnes gāzes kamerā. Terēze Benedikta no Krusta ir kanonizēta 1998. gada 11. oktobrī. Pāvests Jānis Pāvils II viņu ir pasludinājis par Eiropas līdzaizbildni.

Saint Dominic Detail from The Mocking of Christ

Святой Доминик де Гусман, основатель Ордена доминиканцев, родился около 1170 года в Калеруэга (Кастилия) в семье дворян Феликса Гусмана и Иоанны из Азы. В 1184 году он поступил в школу в Паленсии, где изучал «свободные искусства» и богословие. С юности Доминик прославился необыкновенной добротой (известно, что он продал свои книги, чтобы выкупить пленников-христиан у мавров). В 1196 году он был рукоположен в священники и стал членом (с 1201 г. — заместителем настоятеля) капитула регулярных каноников в Осме (Кастилия).

В 1203 Альфонс IX, король Кастилии, послал епископа Диего де Осеведо (в свиту которого входил Доминик) в Данию. Проезжая через Южную Францию, епископ и его спутники стали свидетелями распространения на этой территории ереси альбигойцев. Епископ и Доминик приняли решение особым образом посвятить себя проповеди Евангелия и евангельской бедности.

Berruguete ordealРабота Педро Берругете XV в. иллюстрирует легенду о св. Доминике и альбигойцах, в которой сочинения Доминика и катаров по очереди бросали в огонь. Пламя пощадило только тексты Доминика.
Изображение: Wikimedia

В 1206 Доминик при содействии епископа Диего основал женскую монашескую общину в Пруе, состоявшую из дочерей дворян-католиков, а также женщин, обращенных из альбигойской ереси. С 1209 по 1213 он проповедовал во время крестового похода против альбигойцев, возглавленного графом Симоном де Монфором. В 1214 к Доминику присоединилась группа единомышленников, которая стала ядром будущего Ордена проповедников (Ordo Praedicatorum), позже по имени основателя называвшегося также Орденом доминиканцев.

В 1215 году Доминик принял участие в работе IV Латеранского собора, на котором отмечал значение проповеди при борьбе с ересями. В том же году он обратился к Папе Иннокентию III с просьбой утвердить Орден доминиканцев, но Папа предложил вначале решить вопрос об уставе. Вскоре орден принял устав св. Августина, и 22 декабря 1216 года была обнародована булла Папы Гонория III Religiosam vitam, которая de facto утвердила новый орден, главной задачей которого стало изучение наук и проповедь Евангелия.

 

c16d72 b543a08292 600x600Герб Ордена Проповедников

В 1217 году Доминик прибыл в Рим, а в 1218-19 гг. совершил первую визитацию доминиканских монастырей во Франции, Испании и Италии. На двух генеральных капитулах доминиканцев в Болонье (1220 и 1221) Доминик определил структуру ордена, в которой было выделено несколько монашеских провинций; в 1221 основал доминиканский монастырь при римской церкви Св. Сабины.

Традиция, развитию которой послужили сочинения доминиканского богослова Алана из Роша (XV в.), связывает с именем Доминика возникновение молитвы розария. По легенде в 1214 году ему явилась Пресвятая Дева Мария и дала ему четки со словами: «Знай, что в битве против зла самое сильное оружие – это Моя Псалтирь. Поэтому, если ты желаешь обращения грешников к Богу, то проповедуй Мою Псалтирь». Богородица пожелала, чтобы во время чтения этой молитвы, Доминик созерцал Тайны Спасения, а потом шел к альбигойцам и делился с ними плодами этого созерцания. Только так он мог обратить еретиков.

dominik ros 

Доминик умер 6 августа 1221 года в Болонье (Италия) и уже в 1234 году был причислен к лику святых Папой Григорием IX. Его мощи покоятся в доминиканском монастыре в Болонье. Память Доминика в Католической Церкви — 8 августа.

И. Лупандин, И. Баранов

 

Источник: www.рускатолик.рф
Фото: wwww.ordemterceiradocarmose.com.br

Aglona

11. augusts, svētdiena
SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
10.00   Sv.Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Svētdienas sv.Mise, svētība slimniekiem
15.00   Žēlsirdības kronītis
19.00   Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

12. augusts, pirmdiena
ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
07.00   Rīta sv.Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Dienas sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00   Žēlsirdības kronītis
19.00   Vakara sv.Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija

13. augusts, otrdiena
07.00   Rīta sv.Mise
11.00   Rožukronis
12.00   Dienas sv.Mise
15.00   Žēlsirdības kronītis
SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS
18.30   Vesperes
19.00   Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00   Lūgšanu vakars
24.00   Pusnakts sv.Mise, nakts adorācija bazilikā

14. augusts, trešdiena
07.00   Rita sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09.00   Dienas sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00   Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00   Sv.Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00   Žēlsirdības kronītis
16.00   sv.Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS OBLIGĀTĀS SVINĪBAS
17.30    Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00    Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30    Vesperes
19.00    Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00    Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00    Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00   Adorācija bazilikā

15. augusts, ceturtdiena
07.00   Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
09.00   Sv.Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
10.00   Sv.Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00   Sprediķis krievu valodā
11.00   Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00   Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00   Vakara sv.Mise (pie Dievmātes altāra)

 

 • Mēs varam palīdzēt mirušajiem

  Draudzes mājā, katehēzes telpās katra mēneša otrajā svētdienā, pēc sv.Mises plkst.12.00 notiek tikšanās par tematiem…

  06.12.2019

 • Kāpēc mums būtu jāzina par svēto Nikolaju?

  6. decembris ir svētā Nikolaja diena. Daudzās Eiropas tautu tradīcijās, īpaši Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, kā…

  05.12.2019

 • Dievkalpojumu kārtība decembrī

      DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA DECEMBRĪ      1.decembris, svētdiena  Adventa laika I…

  04.12.2019

 • Oblātes

  Sākot ar 8.decembri varēs saņemt oblātes, ar kurām ģimenes lokā dalīsimies Kristus Dzimšanas svētku Vigīlijas…

  03.12.2019

 • Lūgšanu tikšanās Aglonā

   Piektdien, 27. decembrī, Aglonas bazilikā notiks lūgšanu tikšanās. Tās tēma - “Kā slavēt Dievu?”. Lūgšanu…

  02.12.2019