PrBernards resized

Sveicam mūsu draudzes prāvestu priesteri Bernardu Vagali 8. priestera ordinācijas gadadienā!

Novēlam Kristus gaismu un stiprinājumu Jūsu apustuliskajā kalpojumā, gudrību, pacietību un izturību dvēseļu aprūpē un Dieva goda vairošanā. Lai Jēzus un Viņa Mātes svētā mīlestība apņem Jūs un pasargā no pasaulīgās ietekmes! Lai Kungs no debesu augstumiem svētī katru Jūsu domu, vārdu, darbu.

 

JMarijai apmeklesanaEņģelis Gabriēls, pasludinādams Marijai, ka viņa kļūst par Pestītāja Māti, pateica viņai, ka viņas māsīca Elizabete, ko uzskatīja par neauglīgu, ir mātes cerībās. Šajā dienā Baznīcā tiek godināta Vissvētākā Jaunava Marija, kas steigšus devās pie savas māsīcas Elizabetes, Jāņa Kristītāja mātes. Marija steidzās pie Elizabetes, lai atklātu viņai vēsti par gaidāmo Pestītāja dzimšanu. Abām satiekoties, Svētais Gars piepildīja Mariju un viņa slavēja Dievu, dziedot skaisto slavas dziesmu Magnificat.

3333b

ЦЕРКОВНОЕ ОБЪЕДИНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АНИМАТОРОВ приглашает Тебя на курс духовных реколлекций «По великой милости Твоей». 29.05.2020 в 17.15 состоится реколлекция «Как велико милосердие Господа!» в Гривском приходе Святой Девы Марии, по адресу улица Базницас 28 ( Baznīcas iela 28 ).

Контактное лицо:
о.Вячеслав, м.т.226310861;
Виктор, м.т.29532316

Czestochowa Madona

Ченстоховская икона Божьей матери – одна из самых почитаемых святынь не только в Польше, но и во всём мире. Она находится в Ясной Гуре в городе Ченстохова. Каждый год поклониться иконе и попросить об исцелении и об избавлении от несчастья приходят десятки тысяч людей…

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 30.05. - 07.06.2020

 

30. maijs, sestdiena mēneša pēdējā sestdiena 
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise par mirušajiem poliski
 
31. maijs, svētdiena Svētā Gara Nosūtīšana, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par tautu latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  15.00     KAPUSVĒTKI KOMUNĀLAJOS KAPOS  
  16.00     Sv. Mise krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     sv. Mise, Depozīcija poliski
 
1. jūnijs, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis  
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturtdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena Vissvētā Trīsvienība, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00     Sv. Mise par tautu krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise, Depozīcija poliski
 

 

Visgudraka JaunavaLitānijā Dievmātei mēs Mariju uzrunājam: „Visgudrākā Jaunava - lūdz par mums!” Pasludināšanas aina īpašā veidā atklāj, cik liela ir Viņas gudrība, prātīgums, apķērība. Erceņģelim Gabrielam viņa uzdod prātīgu jautājumu: „Kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu?”(Lk. 1, 34).

Kas ir gudrība, prātīgums? Gudrība ir prāta spēja, pateicoties kurai cilvēks, pazinis tiekšanās cienīgu mērķi, spēj paredzēt visus apstākļus un izvēlēties vislabākos līdzekļus šī mērķa sasniegšanai. Tātad gudrs un prātīgs ir tas, kurš ne tikai pieņem prātīgus lēmumus, bet vispirms tas, kurš savā rīcībā vadās pēc saprātīga lēmuma. Gudrība ir praktisks tikums. Tā pasargā cilvēku no ļaunuma un viņa rīcību vada uz labu. Kristīgais gudrības tikums ir Dieva dāvana, kura apgaismo prātu, lai vienmēr izvēlētos vislabākos līdzekļus pēdējā mērķa sasniegšanai un lai cilvēka rīcību pakārtotu šim mērķim.

21. maijā Baznīca svin Kristus debeskāpšanu.

 

DebKap1

Četrdesmitajā dienā pēc Lieldienu svētdienas un augšāmcelšanās, saviem mācekļiem klātesot, Kungs Jēzus tika uzņemts debesīs un apsēdās pie Dieva labās rokas. Kaut gan Apustuļu darbos nav minēta precīza vieta, ir secināts, ka tas bijis Olīvkalns: „Tad tie, kas bija sapulcējušies, Viņam jautāja: „Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcelsi Israēlam ķēniņvalsti?" Viņš tiem sacīja: "Nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko Tēvs ir nolicis savā varā, bet jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē, gan visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam." Un to pateicis, viņš tiem redzot, tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm." (Ap. darbi 1, 6-9) Mākonis un debesis simbolizē Jēzus ieiešanu Dieva godībā. „Kungs Jēzus, pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas" (Mk 16, 19), kas nozīmē, ka Jēzus valda kopā ar Dievu Tēvu.

Pirms debeskāpšanas augšāmceltā Kunga godība vēl bija apslēpta. Jēzus vārdi Marijai Magdalēnai - „Nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie Tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem: es uzkāpju pie mana Tēva un jūsu Tēva un pie mana Dieva un jūsu Dieva," norāda uz atšķirību starp „augšāmceltā Kristus godību un to godību, kas Viņam piemīt, kad Viņš ir paaugstināts pie Tēva labās rokas". Uzkāpšana debesīs iezīmē pāreju no vienas godības otrā (KBK 660).

Sākotnēji agrīnajā Baznīcā Kunga uzkāpšana Debesīs tika cieši saistīta ar Svētā Gara apsolījumu (Ap. darbi 1), tādēļ pirmsākumos Debeskāpšana un Vasarsvētki veidoja vienu vienību. Tikai IV gadsimta beigās tie tika izdalīti divos atsevišķos svētkos. Baznīcas liturģijā šajā dienā tiek svinēts mūsu pestīšanas piepildījums. Tā kā Kristus iegāja Dieva godībā, arī mēs, Viņa miesas locekļi, reiz ieiesim „Tēva mājoklī, Dieva dzīvē un svētlaimē" un būsim kopā ar Viņu mūžībā (KBK 661).

Virgen de guadalupeДева Мария Гваделупская — образ Богородицы, наиболее почитаемая и наиболее посещаемая святыня Латинской Америки. Ежегодно поклониться образу Богородицы приходит около 14 миллионов человек. По местным верованиям прийти надо пешком, причем последние 100 метров с молитвой и на коленях. С 9 по 12 декабря, когда вся Мексика празднует День Святой Девы Марии, происходит основной наплыв верующих.

По преданию, Дева Мария остановила смертоносную эпидемию в Мехико, свирепствовавшую в 1736-1737 годах. В связи с чем, 27 апреля 1737 года Папа Римский Климент ХІІ объявил Деву Марию Гваделупскую покровительницей Мехико. 25 мая 1754 года Папа Бенедикт XIV провозгласил Марию Гваделупскую покровительницей и защитницей Новой Испании. 24 августа 1910г Пий Х объявил её покровительницей всей Латинской Америки. 16 июля 1935 г Пий ХІ провозгласил Деву Марию Гваделупскую покровительницей Филиппин. 22 января 1999 года Папа Иван Павел ІІ провозгласил её Святой Покровительницей всех людей Америки и Звездой евангелизации. Дева Мария Гваделупская является покровительницей и защитницей нерожденных детей. В связи с чем её образ часто используют сторонники движения за запрещение абортов.

Образ Девы Марии Гваделупской оказался крайне привлекательным не только для верующих и духовенства, но и для ученых различных специальностей. Первое тщательное научное исследование Образа было проведено в 1666 (!) году. Исследование проводилось художниками, медиками, историками ацтекской культуры. Собирались воспоминания и свидетельства старейших жителей Мехико и его окрестностей. В 1751-1752 годах образ Девы Марии Гваделупской изучался комиссией художников под руководством знаменитого Мигеля Кабреры, которая в результате издала книгу-отчет «Американское диво»(1756). Но самые удивительные открытия последовали в ХХ веке, особенно после появления компьютеров и цифровых методов обработки информации. Ученым слово мы еще предоставим, а сейчас перескажем легенду.

Ordinacijas sakramentsPriesteru uzdevums ir palīdzēt attīstīt visu kristiešu Kristības žēlastību. Tas ir viens no līdzekļiem, ar kuru Kristus nemitīgi ceļ un vada savu Baznīcu. Tie, kuri saņem Priesterības sakramentu, tiek ordinēti (iesvētīti) Baznīcas ganīšanai ar Dieva Vārdu un žēlastību Kristus vārdā (sal. KBK 1535, 1545).

Priesterība jeb Ordinācija ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kas dod varu upurēt Svēto Misi, piešķirt Svētos sakramentus un mācīt ticības un tikumības lietās.

Šo sakramentu var piešķirt tikai bīskaps. Tā būtiskais rits ir roku uzlikšana kopā konsekrācijas lūgšanu.

Priesteriskais paaicinājums nāk no Dieva. “Neviens nedrīkst šo godu piesavināties, vienīgi tas, kas Dieva aicināts kā Ārons” (Ebr 5,4). Tam, kas domā, ka ir atpazinis zīmes, kas liecina par Dieva aicinājumu, šī vēlme jāuztic Baznīcas vadībai, kam pienākas atbildība sagatavot (šim nolūkam paredzētās mācību iestādēs) un tiesības aicināt kādu saņemt šo sakramentu. Kā Kristus izvēlējās sev mācekļus un apustuļus, tā arī tagad Baznīcas vadība izvēlas, kurus ordinēt par priesteriem vai bīskapiem.

Par priesteriem tiek ordinēti vīrieši, kuri ir neprecēti un vēlas saglabāt celibātu (sevi nedalīti veltīt Kungam) debesu valstības dēļ (sal. Mt 19,12).

mvlasovs

Sestdien, 16.maijā, plkst. 11.00 notiks jaunā priestera M.Vlasova ordinācija.

  • Priestera ordinācijas Dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles
  • Jelgavas diecēzes diakona M.Vlasova ordinācija (foto)