03.04.2020 7:00

Sv. Mise par Tēva mājās aizsauktā, ilggadējā Dievmātes draudzes prāvesta, Jura Mukāna dvēseli miršanas I gadadienā. Pēc sv. Mises kapa pieminekļa iesvētīšana Daugavpils katoļu kapos.

 

baznica

Pirmdien, 30. martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, kuri pastiprina iepriekš ieviestos ierobežojumus.

Vispirms vēlamies pateikties visiem, kas jau atbildīgi ievēro principu “Paliec mājās” un piedalās dievkalpojumos ar radio vai interneta starpniecību. Tā kā situācija pasaulē un valstī ir saasinājusies, aicinām visus ticīgos stingri ievērot šo principu un izmantot plašsaziņas līdzekļus un sociālos tīklus, lai turpinātu sekot līdzi dievkalpojumiem.

Ņemot vērā jaunos ierobežojumus, Romas katoļu Baznīcas Latvijā Bīskapu konference aicina ticīgos un garīdzniekus ievērot sekojošo:

1. Svētās Mises priesteri un kalpotāji svin bez draudzes fiziskas dalības parastajos laikos, lai tos var attiecīgi pārraidīt Radio Marija Latvija, Latgales radio un tiem var sekot līdzi internetā.

2. Attiecībā uz grēksūdzi aicinām privāti nožēlot grēkus, lai pēc tam varētu izmantot Baznīcas piešķirtās pilnas atlaidas ticīgajiem. Šai sakarā ir nepieciešams iekšēji atraisīties no jelkāda grēka, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību garīgi piedalīties Svētās Mises upurī, vienoties Rožukroņa lūgšanā, Krustaceļa dievbijīgā apcerē vai cita veida lūgšanā, un palūgties lūgšanas „Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu no Jaunavai Marijai veltītajām lūgšanām, ticības garā upurējot savas ciešanas Dievam un mīlestībā uz brāļiem, ar nodomu, ka tiklīdz tas būs iespējams, izpildīt ierastos noteikumus (sakramentāla grēksūdze, Sv. Komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomos). Atsevišķos gadījumos, sazinoties ar priesteri, var izdarīt arī privāto grēksūdzi ievērojot visas higiēnas un drošības pasākumus.

3. Slimnieku apmeklējumi veicami tikai gadījumos kad pastāv nāves briesmas. Slimniekus jāpiesaka telefoniski un ar priesteri jāizrunā katra konkrētā situācija.

4. Kā iepriekšējā Bīskapu konferences dokumentā minēts, Kristības (izņemot nāves briesmas), laulības un citu sakramentu svinēšana ir pārceļamas uz vēlāku laiku. Arī šajos gadījumos ir jāsazinās ar priesteri.

5. Atvadu ceremonijas (bēres) ir jāsvin ārpus telpām. Lūgums aicināt piedalīties tikai pašus tuvākos ģimenes locekļus un piederīgos, ievērojot distanci 2 m, kā arī atteikties no bēru mielasta rīkošanas.

6. Jelkādas ticīgo pulcēšanās šajā laikā ir atceļamas un nav organizējamas.

Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, sv. Jāzeps svētās Ģimenes un Baznīcas sargs palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.


Romas katoļu Baznīcas Latvijas Bīskapu konference
Foto: www.apollo.lv

 

durvisŠajā pārbaudījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam, cik dārga mums katram ir draudze, kas ir kā otrā ģimene, kurā mēs kopīgi ejam savas dzīves garīgo svētceļojumu.
Pašlaik nav skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības laiks. Mūsu draudzes prāvesti katrs pēc savām iespējām centīsies nodrošināt mūsu garīgo aprūpi un, izmantojot modernās tehnoloģijas, dos mums garīgo barību. Būsim solidāri un vienoti, atbalstot mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām un svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc šī nošķirtības laika, mums būtu vieta, kur atgriezties
Ziedojumus aicinām ieskaitīt draudžu kontos vai ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes kontā, kuras prāvests apkalpo šo draudzi.

Latvijas Bīskapu konference

Daugavpils Dievmātes draudze
LV69PARX0016994520001
Pateicos par jau saņemto atbalstu, lai Dievs aizmaksā!
Sv. Mise par draudzes labdariem 25.03.2020

PALIEC MAJAAS

Dārgie Kristum ticīgie!
 

unnamed2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus.
Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos.
Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12.marta rīkojuma Nr.103 izpildē:
     1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību pulcējoties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē.
      2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus. Ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad cilvēku skaits tiek attiecīgi samazināts.
       3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, baznīcas apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas atrodas riska grupā.
     4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu darbību, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus.
Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji pauda vienotu nostāju par nepieciešamību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei.

Latvijas bīskapi ir aicinājuši prāvestus ierobežojumu laikā turēt dievnamus pēc iespējas atvērtus, lai jums būtu iespēja lūgties Vissvētākā Sakramenta klātbūtnē, pieiet pie grēksūdzes un saņemt garīgu stiprinājumu. Lūdzam neslēgt baznīcas ciet arī uz dievkalpojuma laiku, bet nodrošināt, lai dievkalpojuma laikā baznīcā nebūtu vairāk par 50 cilvēkiem un distance starp tiem būtu ne mazāka par 2 metriem. Attiecībā uz bērēm arī ir jāievēro jau augstāk minētie ierobežojumi. Kristības un laulības iespēju robežās ir vēlams pārcelt.
Latvijas diecēžu bīskapi informē, ka katoļticīgie uz ārkārtas stāvokļa laiku tiek atbrīvoti no pienākuma piedalīties svētdienas un obligāti svinamo svētku Svētajā Misē, tāpēc šai ziņā viņi var justies brīvi savā sirdsapziņā. Ierobežojums apmeklēt publiskus dievkalpojumu izriet nevis no ārēja spiediena, bet ir dabiskā likuma prasība. Nevar izslēgt, ka mums būs jābūt gataviem pielāgoties arī citām, iespējams, pastiprinātām prasībām, reaģējot uz situācijas attīstību mūsu valstī.
Aicinām ikvienu, kurš atgriezies no slimības skartajām valstīm, tiešām godprātīgi ievērot paškarantīnu, tādējādi pārliecinoties, ka nenodod slimību tālāk. Dieva bauslis pavēl: Tev nebūs nokaut.
Ikvienu, kas svētdienā, minēto iemeslu dēļ paliks mājas, aicinām uz kopīgu ģimenes lūgšanu, īpaši lūdzoties par visiem, kas slimo, par ārstiem un par epidēmijas izbeigšanos, kā arī pievienoties kopīgai sv. Mises lūgšanai ar Radio Marija un Latgales radio starpniecību, vai ar interneta starpniecību.
Radio Marija Latvija nodrošinās svētdienu dievkalpojumu tiešraidi plkst. 8, 11, un 18:00, tāpat video tiešraidi plkst. 12:00 Facebook un YouTube kanālos nodrošinās Siguldas katoļu draudze. Papildus informācija sekos vēlāk. Lūdzam izmantot šo iespēju un ņemt dalību dievkalpojumos, paliekot mājās.

 

PrBernards resized

Kristus mīļotie,
kopš valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, Latvijas Bīskapu Konference aicina ticīgos ņemt līdzdalību dievkalpojumos, kas tiks translēti ar radio, televīzijas un interneta starpniecību. Šajā pārbaudījumu laikā, jo īpaši paliksim uzticīgi kristībā dotajiem solījumiem un uzticēsim Baznīcas vajadzības Dievam lūgšanā, nesīsim mieru un cerību tiem, kas pakļauti bailēm un izmisumam.

Svētās Mises turpmāk tiks noturētas ticīgo nodomos bez tautas piedalīšanās, iepriekš noteiktajā kārtībā.

Tiek atcelti visi publiskie dievkalpojumi gan draudzes baznīcā, gan pulcēšanās svētdienas skolas telpās.

Personīgi sazinoties, ir iespējams pieteikt lūgšanu nodomus, vienoties par individuālu grēksūdzi un saņemt citus sakramentus.

Baznīca paliek pieejama cilvēku individuālai lūgšanai iepriekš personīgi sazinoties.

Pazemīgi lūdzu ar savu ziedojumu turpināt rūpēties par draudzes baznīcas materiālajām vajadzībām, lai būtu iespējams turpināt iesāktos darbus.

 

Kontakti saziņai:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+371 28377893

Draudzes ziedojumu konts:
LV69PARX0016994520001
un ziedojumu lādes baznīcā

 

Lai Dievs mūs sargā no nelaimes.
Dieva Māte – Slimnieku veselība, lūdz Dievu par mums!
Patiesā cieņā un vienots lūgšanā,
Daugavpils Dievmātes draudzes prāvests
Bernards Vagalis

 

Ar paļāvību uz Dieva Apredzību un rūpēs par sabiedrības dzīvību un veselību, kā arī saistībā ar iepriekš izdotajiem Latvijas Bīskapu konferences ieteikumiem par Covid-19 infekcijas ierosinātāja izplatīšanos un ņemot vērā situācijas saasināšanos, LBK papildina iepriekš publicētos ieteikumus ar šādu lēmumu:

1. Rūpējoties par ticīgo dzīvību un veselību (saskaņā ar Kanonisko tiesību kodeksa 87. kanona 1§, 1245. kan. un 1248. kan. 2§) atbrīvojam no pienākuma (dispensējam) līdz 4. aprīlim piedalīties svētdienas sv. Misē sekojošiem ticīgajiem:
       a. vecākā gada gājuma cilvēkiem,
     b. personām, kurām ir kādas infekcijas izpausmes ( piem. iesnas, klepus, paaugstināta temperatūra utt.)- šīs personas aicinām palikt mājās, izvairoties no riska pakļaut inficēšanās riskam citus,
       c. bērniem un skolniekiem, kā arī pieaugušajiem, kas ir tiešā saskarsmē ar jau saslimušajiem,
       d. personām kuras izjūt lielas bailes no inficēšanās

Tie, kuri godprātīgi izmantos šo atbrīvojumu no pienākuma piedalīties sv. Misē nebūs pakļauti grēkam.

Ikvienu, kas svētdienā minēto iemeslu dēļ paliks mājas, aicinām uz kopīgu ģimenes lūgšanu, īpaši lūdzoties par visiem, kas slimo, par ārstiem un par epidēmijas izbeigšanos, kā arī pievienoties kopīgai sv. Mises lūgšanai ar Radio Marija un Latgales radio starpniecību, vai ar interneta starpniecību tajās draudzēs, kur sv. Mise tiek pārraidīta interneta vidē.

Aicinām ikvienu, kurš atgriezies no slimības skartajām valstīm, tiešām godprātīgi ievērot paškarantīnu, tādējādi pārliecinoties, ka nenodod slimību tālāk.
Lūdzam respektēt Ārlietu ministrijas lūgumu nedoties ārzemju ceļojumos, lai pēc skolēnu brīvlaika Latviju nepāršalktu jauns slimības uzliesmojums.

19. martu - sv. Jāzepa svētkus izsludinām par lūgšanu dienu, saucot uz Dievu, lai Viņš pasargā Latviju no vīrusa epidēmijas. Sv. Misi svinēsim par tautu un ar sv. Jāzepa aizbildniecību lūgsimies šai nodomā, pievienojot attiecīgus lūgumus Vispārējai lūgšanai.

Vēlreiz atgādinām arī jau iepriekšminētos ieteikumus, kurus lūdzam ņemt vērā ļoti nopietni:
     1) ticīgajiem jāņem vērā, ka, noskūpstot baznīcā esošo krustu, kā arī izmantojot svētīto ūdeni, vienmēr pastāv risks tālāk nodot un saņemt dažādu slimību izraisītājus, tāpēc to darīt vai nedarīt ir individuāls lēmums;
     2) veicot relikviju pagodināšanu, to darīt, tikai saņemot svētību ar tām, nevis noskūpstot;
     3) Svētās Mises laikā miera sveicienu īstenot nevis sarokojoties, bet viegli paklanoties;
    4) priesteri tiek aicināti īpaši rūpēties par roku mazgāšanu pirms dievkalpojumiem un izmantot dezinfekcijas līdzekļus pirms un pēc Svētās Komūnijas dalīšanas ticīgajiem;
     5) priesteri tiek aicināti biktskrēslu lodziņus iespēju robežās aizklāt ar caurspīdīgu plēvi;
     6) vēl papildus aicinām priesterus rast iespēju baznīcas dienas laikā turēt atvērtas, lai cilvēkiem būtu iespēja veltīt laiku lūgšanai un adorācijai un arī pašiem veltīt laiku, lai cilvēkus uzklausītu grēksūdzē;
    7) šogad pāvesta Franciska izsludināto adorāciju “24 stundas Jēzum”, kas paredzēta 20. un 21. martā, aicinām veltīt kā īpašu lūgšanas, gavēņa un gandarīšanas laiku nodomā par epidēmijas izbeigšanos.
    8) pamudinām priesterus, ievērojot visus higiēnas noteikumus, neatteikt slimnieku un vecāka gada gājuma cilvēku apmeklēšanu un sakramentālu apkalpošanu;
    9) Turpināsim lūgties pēc sv. Mises suplikāciju “Svētais Dievs” un pievienosim lūgšanu, kuru aicina lūgties Eiropas katoļu bīskapu konferences (CCEE) un Eiropas Savienības Bīskapu konferenču komisijas (COMECE) vadītāji:
“Dārgie Eiropas brāļi un māsas,
mēs, divu Eiropas valstu Bīskapu konferenču priekšsēdētāji, vēršamies pie jums šajā grūtajā laikā, kad mūs stipri pārbauda vīrusa “Covid-19” pandēmija, lai kopā paceltu savu lūgšanu Dievam pēc palīdzības, mierinājuma un glābšanas.”

Visvarenais Dievs, mūsu žēlsirdīgais Tēvs, pasaules Radītāj, Tu mīlestībā pret mums sūtīji pasaulē savu Dēlu kā mūsu dvēseles un miesas ārstu. Uzlūko savus bērnus, kuri šajā grūtajā apjukuma un baiļu pilnajā laikā daudzos Eiropas un pasaules reģionos vēršas pie Tevis, meklējot spēku, glābšanu un mierinājumu. Atbrīvo mūs no slimības un bailēm, dziedini mūsu slimos, mierini viņu ģimenes, dāvā gudrību mūsu valdībai, enerģiju un atlīdzību mūsu ārstiem, medmāsām un brīvprātīgajiem, mūžīgo mieru mirušajiem. Neatstāj mūs pārbaudījumu brīdī, bet atpestī mūs no ļauna! Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

Marija, veselības un cerības Māte, lūdz par mums!

13.03.2020.

 

MelnikovsPārdomas par jēgas meklējumiem korona vīrusa ietekmētajā pasaulē
Savās domās dalās Jānis Meļņikovs SJ.

“Dievs mūsu baudās čukst, runā mūsu sirdsapziņā, bet kliedz mūsu sāpēs.” / K. S. Lūiss

Es negribu visu atbildību novelt uz Dievu vai arī - visu izskaidrot ar Dievu, vai, gluži pretēji, ar Dieva trūkumu. Cilvēks ir būtne, kas vienmēr meklē jēgu. Bet kas notiek, ja jēgas nav? Ja jautājums par to, kāda tam ir jēga, izrādās nepareizs jautājums? Varbūt lietas vienkārši notiek, jo tā tas vienkārši ir sanācis (šobrīd ir tikai spekulatīvi minējumi par vīrusa izcelsmi). Varbūt jautājums, kas mums ir jāuzdod, ir pavisam cits – kā tālāk dzīvot?

Izklīdinātas ilūzijas

Sāpes sadragā visas ilūzijas par to, ka viss ir labi. Tās sadragā arī ilūziju, ka mums un mūsos viss jau ir un neko vairāk nevajag. Un vēl – sāpes liek mums izdarīt apzinātu izvēli un novērtēt to, ko izvēlamies. Tās liek mums, līdzīgi kā mazajam princim, ieraudzīt, ka patiesi svarīgais mūsu dzīvē nav acīm saskatāms. Šīs var skanēt kā banāls izteikums līdz brīdim kā šis, kad reāli tiekam ierobežoti un apdraudēti, jo vairāk, ja slimība mūs pašus ir skārusi.

Šī brīža sāpes un ciešanas ir neiespējami ignorēt, jo tās skar ikvienu cilvēku – kā veselo, tā slimo –, jo apdraud to, kas mums ir visdārgākais. Dzīvību, brīvību un tos, kurus mīlam. Šai brīdī ikviena atsauce uz Dieva visvarenību var šķist kā muļķība, kas izsauc nievas un naidu. Kāpēc tā notiek, ja Tu esi tik varens? Un atbilde, ja tā negrib būt naiva, ir tikai klusums. Ir jautājumi, kas nav domāti, lai dotu pārliecinātu atbildi, bet gan lai jautātu un meklētu. Lai, atsaucoties uz “Dievu”, mēs neizvairītos uzdot būtiskākos jautājumus un meklēt atbildes.